Vi publicerar en översatt artikel av Chiara Valsangiacomo i flera delar. Varje söndag publiceras en ny del.

Konceptrekonstruktion

Vissa forskare hävdar att idén om flytande demokrati växte fram runt sekelskiftet [2000] i ett utpräglat icke-akademiskt sammanhang. Även om det är sant att termen myntades och fick en framträdande roll i online-forum först nyligen, främst tack vare dess verkliga tillämpningar, är idén om flytande demokrati äldre och delvis rotad i nischade akademiska debatter.

Tre konceptuella ursprung

Enligt min omtolkning av litteraturen kännetecknas flytande demokrati av tre huvudegenskaper: proxy-representation (Del 2), frivillig delegation och ”online-deliberation” (Del 4). Alla andra perifera funktioner kan inordnas på högre nivå under något av dessa tre attribut.

Principen om proxy-representation skapades i början av 1910-talet för att säkerställa en stark proportionell representation genom att ändra den traditionella parlamentariska regeln om “en parlamentsledamot – en röst”. Principen om frivillig delegering dök upp på 1960-talet för att främja större delaktighet och expertis genom att låta medborgarna bestämma om de skulle rösta direkt eller inte. Principen för online-deliberation infördes i början av 2000-talet för att förbättra kvaliteten på deltagandet genom att uppmuntra online-deliberation.

Frivillig delegation

Den delegering av makt som sker under ett ombudsröstningssystem, (som presenterades i Del 2 – Proxy representation), skiljer sig inte radikalt från befintliga valpraxis: Medborgarna uttrycker sina politiska preferenser genom att välja en kandidat som representerar dem, i alla frågor, för en given tidsperiod. I flytande demokrati-sammanhang antas dock idén om delegering ofta vara ”frivillig”. 

Delegeringarnas frivillighet härrör från ett fritt “rollval”, nämligen enskilda medborgares frihet att antingen behålla sin rösträtt eller att delegera den i varje enskild sakfråga. Redan i slutet av sextiotalet nämnde Tullock vad jag kallar “principen om frivillig delegering” som ett möjligt komplement till röstning med fullmakt:

I det extrema fallet verkar det inte finnas någon anledning till varför människor som vill inte ska kunna få rösta själva […] genom att lägga sin enda röst för och emot de olika förslagen. 

(Tullock 1967 : 146)

Inspirerad av Tullock och framsteg inom datoranvändning föreslog James C. Miller införandet av en rättslig bestämmelse som syftar till att garantera varje medborgare friheten att rösta antingen direkt eller genom ombud:

Istället för att välja representanter med jämna mellanrum för en mandatperiod på två år eller mer, varför inte låta medborgarna rösta direkt eller delegera sin röst till någon annan så länge de vill?

(Miller 1969 : 108)

Förespråkare av frivillig delegering strävar efter att öka “deltagandet”. Det är därför föga förvånande att, för Miller, resultatet av frivillig delegering kan leda till det motsatta: Det är möjligt för en medborgare att antingen alltid behålla hela sin rösträtt, omvandla systemet till en de facto ren, direktdemokrati, eller att alltid delegera sin röst, effektivt skapa en ren representativ demokrati. I praktiken menade Miller dock att en mellanliggande situation var mer sannolikt, där majoritetsmedborgarna delegerade sin rösträtt i vissa frågor medan dem behöll den i andra.

Tanken med frivillig delegering vilar på betydande normativa antaganden. Till exempel hävdar Miller att frivillig delegering främjar självbestämmande. Det innebär också rätten till politisk representation eller deltagande som är så flexibelt och precist som möjligt för den enskilda medborgaren:

Å ena sidan är politiskt deltagande mer flexibelt tack vare delegeringarnas områdesspecifika karaktär och dess lätta anpassningsförmåga. 

‘Omedelbar tillbakatagande’-principen, gör det möjligt för de ursprungliga väljarna att straffa eller belöna fullmakten utan att vänta på ett bestämt valdatum. Det är en annan formell mekanism som främjar flexibilitet och tillgodoser förändrade värderingar och åsikter, samtidigt som den skyddar medborgarna från ombuds missbruk och förhindrar kränkningar av självbestämmandeprincipen. 

Å andra sidan är informationsflödet som rör medborgarnas preferenser också mer detaljerat, tack vare det fria valet av delegater, och det består så länge som den potentiella urvalet av delegater hålls så stor som möjlig. Frivilliga delegeringar gör verkligen ett röstsystem mer “informationsbärande” och öka dess beskrivande kraft eller “innehållsuttrycksförmåga”. Idén om självbestämmande som är inneboende för frivillig delegering ger i sin tur utrymme för en subsidiär princip:

Flytande demokrati innehåller i sin kärna förslaget att de som är föremål för ett problem är de som beslutar om lösningen.

(McCarthy 2013 : 8)

Dessutom förväntar sig Miller att lekmannamedborgaren och mer specialiserade delegater ska samexistera och samarbeta, vilket utgör ytterligare ett argument till förmån för frivillig delegering:

Ett system som tar emot dem utnyttjar den klassiska teorin om arbetsfördelning och kommer sannolikt att maximera expertis utan att hamna i fällorna av elitistisk demokrati eller teknokrati

(MILLER, 1969 : 108)

Ett system med frivillig delegering är mer inkluderande till följd av lägre kostnader för deltagande, och detta, tillsammans med specialiserad arbetskraft, mobiliserar ett brett spektrum av expertis utan att belasta medborgarna med orimliga inträdes- och informationskostnader. Bryan Ford bygger på ett liknande epistemiskt argument för sin uppfattning om delegativ demokrati, som integrerar principen om metadelegering (eller redelegering): “Principen om delegering används också inom delegatkåren för att ytterligare överföra eller omdelegera till varandra vissa typer av specialiserade befogenheter inom specifika diskussionsområden.” (Ford 2002 : 6)

Enligt Ford tillåter metadelegering fullmakter att överföra sina fullmaktsavtal till andra delegater i jakt på större “politikområdesexpertis”. Det betyder att delegeringar inte bara är frivilliga och flexibla, utan också transitiva: Låt A vara en ursprunglig väljare, B och C två ombud och X en politisk fråga. Om A ger sin rösträtt till B, och B överför den till en annan ombud C, innehar C då hela röststyrkan för A, B och C, och avger tre röster på X.

Delegeringskedjans transitivitet kommer dock sannolikt att vara ganska svag av två skäl: För det första kan principen om omedelbar återkallelse bryta transitiviteten i delegeringskedjan när som helst. För det andra är befogenheten att omdelegera inte nödvändigtvis tilldelad fullmakter. Intuitivt, om B delegerar A:s röst till C, är det tveksamt om A överhuvudtaget litar på, eller bör, lita på C. Detta blir ännu tydligare mot bakgrund av det fria valet av närhetsgrunden. Låt oss föreställa oss att A väljer B som ombud med hänsyn till X utifrån deras delade religiösa identitet. Genom att göra det kommunicerar A att B är “hennes bästa hopp om korrekt representation” på X, ett påstående som implicit grundar sig i B:s religiösa övertygelse. 

Föreställ dig att B sedan omdelegerar sitt röstblock till C, eftersom C är expert på X och därmed representerar B:s bästa hopp om korrekt representation på X. Men tänk om C har en annan tro än A och B? A skulle sannolikt bli besviken över B:s val och klaga på transitivitetsprincipen. Detta skulle vara föga förvånande, eftersom A och B tillämpade olika närhetsbaser när de gjorde sina val kring fråga X. Ju fler länkar i kedjan av metadelegering, desto fler problem kommer att uppstå.

Med tanke på dess betydande epistemiska värde kan och bör metadelegering räddas. Om ingen omdelegering tillåts kommer fullmakter på första nivå sannolikt att bli extremt många och överväldigas av sina uppgifter. Av denna anledning hävdar Ford att “den första ordningens plikt för alla delegater är att agera som generalister.” En modell för delegering på en nivå erkänner varken att skillnader i expertis och talang spelar roll eller att specialisering och arbetsfördelning krävs för komplexa uppgifter. 

Metadelegering är därför önskvärt, även om det inte bör vara obegränsat. Bestämmelser kan inkluderas för att göra det möjligt för ursprungliga väljare att utöva mer kontroll över kedjan och förhindra att de förlorar sitt politiska självbestämmande. En sådan åtgärd skulle vara att införa restriktioner för delegering. En annan skulle vara principen om omedelbar återkallelse. Båda dessa åtgärder kan utvidgas till alla delegeringsnivåer.

Vissa fruktar att metadelegering kan slå tillbaka genom att undergräva ansvarsskyldighet och därmed förvandla delegeringar till en svart låda som äventyrar systemets transparens och säkerhet. När det gäller öppenhet kan vi medge att medborgare som delegerar sina röster ska ha rätt till fullständig anonymitet och sekretess. Samtidigt är transparens kring ombuds beslut farligt, eftersom det allvarligt skulle försvåra offentlig granskning och göra korruption mindre synlig. För att säkerställa delegaternas ansvarighet inför sina väljare bör alla formella beslut som fattas av (meta-)delegater vara offentliga. När det gäller säkerhet väcker frivillig (meta)delegering ett dilemma: Hemliga omröstningar innebär att man avstår från öppenheten för externa granskningar medan, omvänt, väljarverifiering kräver en öppen omröstning. Detta är huvudutmaningen för datavetare och kryptomatematiker, som studerar metoder för att övervinna denna fråga.

Chiara Valsangiacomo, Institutionen för statsvetenskap, ordförande för politisk filosofi, University of Zurich, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich.
E-post: chiara.valsangiacomo@uzh.ch

Läs artikeln i sin helhet och i originalspråk via länken nedan:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spsr.12486

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!