En artikel ur #2 2021 av mdmagazin (övers. L Hedman)

Svar av Daniela Vancic (Democracy International) och
Joe Mathews (Magazin Zócalo Public Square)

Frågor: Dieter Halbach

Hur ser ni på den aktuella demokratiska processen?

Daniela Vancic: Det demokratiska systemet och den rättsliga ramen i USA är föråldrade. Det är stora diskrepanser mellan delstaterna inklusive rösträtt och lagar. Många stater har ingen automatisk valregistrering; några kan frånta en enskild rösträtten på livstid. Många stater praktiserar en manipulation av valdistrikt och valkretsar för att ge ett visst parti orättvis fördel. Allt fler medborgare har också börjat befatta sig med valmans-kollegiets odemokratiska karaktär.

Dessa grundlagsfel diskuteras nu också av genomsnittsamerkaner. Sammantaget kan man ha förhoppningar om USAs demokratiska framtid på grund av de ökande civila rörelserna, men en grundläggande förändring kräver en starkare politisk vilja, som hittills saknats.

Joe Mathews: På nationell nivå var den amerikanska demokratin alltid svagt utvecklad. Nu är den i kris. Allt fler amerikaner upptäcker att det nationella systemet är orättvist och och antidemokratiskt. Presidentens makt är så stor att det utgör ett säkerhetshot för landet och hela världen. Beslutsfattarna kan lätt förbigå det begränsade skyddet för mänskliga rättigheter i den amerikanska grundlagen. Den icke valda Högsta Domstolen fattar de största besluten. Senaten med två representanter för varje stat, oberoende av befolkningsantal, är ett hån mot Amerikas demokratiska anspråk. Senaten ger större vikt åt rösterna från landsbygden och den vita befolkningen och tillåter ett minoritetsstyre genom det republikanska partiet. Enligt detta system kommer 2040 upp till 70% av amerikanerna att bo i 15 mycket olika delstater, men senaten kommer att kontrolleras av de andra 30% i landet.

Vilket stöd hoppas ni på av en Biden-regering?

Daniela Vancic: Jag hoppas att Biden-regeringen tar itu med dessa centrala demokratiska problem så att en ytterligare försämring av förtroendet för institutionerna förhindras. På nationsnivå kan många åtgärder vidtas, till exempel avskaffande av rösträttsregler, som möjliggör starkare valkontroll och avlägsnar diskriminerande valbarriärer. Jag hoppas också på omfattande ändringar av socialprogrammen inklusive sjukvårdsväsendet, utbildning och ett avskaffande av orättvist skattesystem.

Joe Mathews: Jag har färre förhoppningar. Jag är Kalifornienbo och för mig skulle det räcka om Biden-administrationen skulle sluta med de ständiga angreppen på Kalifornien, som vi upplevt under Trump-administrationen. Våra invandrare och deras familjer behöver rättslig status och skydd, men jag är skeptisk. Biden var en del av en Obama-administration, som deltog i en hänsynslös massavvisning av invandrare.

Vilka är de viktigaste stegen för att förbättra den demokratiska delaktigheten?

Daniela Vancic: Nu, när Demokratiska partiet har majoritet, måste de göra den demokratiska processen till sitt partis prioritet. Ett flerpartisystem skulle vara bästa lösningen på detta och skulle bättre återspegla de olika åsikterna hos över 350 miljoner amerikaner samt befordra beredskapen till dialog mellan partierna. Tyvärr är realiteten den, att det inte är möjligt att komma ifrån tvåpartisystemet. Systemet med “The winner takes it all”, där varje distrikt bara har en vinnare, måste därför avskaffas. Då kunde medborgarna tilldela kandidaterna sina röster i ordningsföljd efter deras preferens. Detta kunde ge en tredje-kandidat ett riktigt stöd och medborgarna skulle inte längre behöva tveka, eftersom deras röst på en tredje-kandidat inte vore bortkastad. Emellertid skapas så här långt konstgjorda majoriteter, som medger regeringsbildning utan koalitionspartner. Därvid biträder flera av de allvarligt sinnade kandidaterna (som t ex socialisten Bernie Sanders) endera av de båda större partierna.

En kortfristig lösning består i att varje parti på nytt måste pröva hur bred lösning koalitionerna inom deras parti vill tillåta. Hur långt åt höger kommer det Republikanska partiet låta det gå? I vilken utsträckning kommer Demokraterna att låta partiets vänsterkrafter inkluderas i partiplattformen? Det återstår nog mycket för att övertyga människorna att valreformen måste ha prioritet för Biden-regeringen. Vi måste förknippa de demokratiska reformerna med människornas reella problem och göra det så förståeligt för dem, varför hittillsvarande maktsystem blockerar sjukvårdsförsörjningen, minimilönen, utbildningsreformen och alla de andra problemen, som människorna vill ha lösta.

Joe Mathews: För att säga det rent ut; USA behöver en ny grundlag, om det ska vara en nationell demokrati. Det är på tiden att lägga en författningsrättslig ny grundval – vår grundlag är 230 år gammal. Förena Staterna måste krympa unionens makt och ge tillbaka mer auktoritet åt delstaterna och kommunerna. Tills dess borde vi börja med ett ändringsförslag, som klargör att rösträtten inte kan inskränkas.

Vilken utveckling måste äga rum, för att ändra landets splittring?

Daniela Vancic: Den största destruktiva orsaken är att informationsekosystemet är kaputt. Den huvudsakliga informationskällan för många amerikaner är otillförlitliga nätverk, som stöder konspirationsteorier, lögner och politisk cynism. Denna desinformation har lett till en rörelse av förtvivlade och paranoida människor. Media måste avkrävas räkenskap för spridningen av konspirationsteorier. I skolorna måste man lära ut samhällskunskap och faktasökande. Det måste genomföras fler dialoger och deltagandeprocesser, som väcker medias uppmärksamhet. Tanken att avskaffa nuvarande grundlag kommer att stöta på antipati och ängslan från många sidor. Det är dock precis dessa svåra samtal, som måste föras, eftersom den amerikanska demokratin behöver en ny grundlag för att överleva.

Joe Mathews: Jag tror att USA måste ta sig an sin splittring och måste bygga upp ett nytt demokratiskt system, där det märks att det blir en reell skillnad. En möjlighet att förvalta skillnaden består i att erbjuda mer autonomi åt regioner, delstater och kommuner. Det finns ingen bra orsak till varför Kalifornien inte skulle kunna vara en autonom region eller till och med ett självständigt land, som en del av en amerikansk union liknande EU.

Swisha ett bidrag till Dagens Demokrati, vi uppbär varken presstöd eller partistöd, 1235383740 skriv ”Dagens demokrati”

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!