I följande inlägg kommer vi gå igenom hur och varför du ska lämna ett remissvar. Framöver hoppas vi också kunna hjälpa svenska folket att tillsammans lämna in remissvar. Något vi tänkt kalla “folkets remissvar”.

När ett departement/ regeringen ska lämna ett lagförslag krävs det enligt grundlagen regeringsformen kapitel 7 i 2§ att:

2§ Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig.

Regeringskanslitet motvierar rätten till att lämna remissvar med:

Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

En remissbehandling kan också främja ett brett medborgerligtdeltagande i samhällsdebatten och på så sätt vara viktig för demokratin.

Svara på hela eller delar av remissen

När man ska svara på en remiss, som kan vara flera hundra sidor långa, kan man välja mellan att svara på hela förslaget eller bara delar av det. En remiss kan innehålla förändringar i enskilda lagar eller flertalet. Du som lämnar ett remissvar kan där med välja att bara svara på en förändring du förespråkar.

Skicka svar både elektroniskt och via post

Departementet vill kunna behandla ditt remissvar säkert och smidigt för kopiering och återanvändning. Därför bör du skicka både per post och e-post.

Börja med en sammanfattning

För att göra det enkelt att behandla ditt remissvar bör en sammanfattning finnas. På det sättet säkerställer du dig att ingen väsentlig ståndpunkt missas att tas med i sammanställningen från alla remissvar.

Tydliga ställningstaganden och hänvisa

Det är viktigt att du tydligt hänvisar till vad du besvarar och vad du anser. Skriv tydligt vad du anser för att undvika misstolkningar. Ett exempel är att i ditt remissvars rubrik använda samma som i remissen med avsnittets nummer (om du besvarar flera förslag).
Ett departement kan även önska en speciell uppställning och det framgår i så fall i remissen.

Du bör undvika att återge vad utredaren har föreslagit. Det försvårar arbetet att snabbt kunna urskilja vad du tycker. Departementet vet redan vad de tycker i förslaget.

Om du vill få in vad utredaren har föreslagit för arkivering eller beslutfattande om ni är flera som skickar in, rekommenderas att det görs på ett separat dokument som inte skickas in tillsammans med remissvaret.

Var klarspråkig, tydlig och kort

Ditt remissvar kommer att bli offentligt och ska kunna läsas av alla. Från regeringens jurister till journalister och läsare av Dagens Demokrati. Därav bör du:

  • Skriva kort. Ett kort och kärnfullt svar är mer kraftfull än en lång flummig formulering.
  • Gå rakt på sak. Skriv det du menar. Undvik att skriva längre än nödvändigt och i fackuttryck.
  • Undvik förkortningar som inte används vardagligt och det gäller även initialförkortningar (om inte hela namnet först skriv ut).

Sammanfattning

  1. Ha en sammanfattning där du tydligt visar ditt ställningstagande
  2. Punkta upp dina ståndpunkter och undvik att referera vad Departementet tycker.
  3. Skriv klart och tydligt.
  4. Lämna ditt remissvar per post och e-post.

Exempel på utformning av ditt remissvar

YTTRANDE
2021-01-12 Dnr 2021/XX
X-departementet
103 33 Stockholm


Betänkandet SOU2021:XX Underlätta remissvar från privatpersoner
(dnr X2021/XX)


Sammanfattning
Jag instämmer i förslaget att det bör bli lättare för privatpersoner att lämna remissvar i det utförande utredaren föreslagit.
Jag anser dock att remissvar bör kunna lämnas via ett formulär på regeringens hemsida.
Dessutom bör regeringen uppmuntra och möjliggöra diskussion om betänkanden i form av ett forum.

Avsnitt X.XX Remissvar i elektronisk form
Remissvar bör även i fortsättningen kunna lämnas in elektronisk men man bör sluta begära i pappersform.
Skälen för detta är följande….

Möjliggör remissvar via formulär
Det bör vara möjligt att lämna in remissvar via ett formulär på regeringens hemsida.
Skälen för detta är följande…

Öppna ett forum
Regeringen bör öppna ett forum för politiskt diskussion om varje enskilt betänkande.
Där bör det vara möjligt för debatt och kollaboration.
Skälen för detta är följande….


– – –
I detta ärende har Anders Andersson beslutat. Birgitta Brant har varit föredragande. I den slutliga
handläggningen har också Carl Carlsson, Daniella Dansson och Erika Enström deltagit.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!