Riksdagen har den 6 april 2022 genomfört den första av två omröstningar för att begränsa den grundlagsskyddade föreningsfriheten för terroristorganisationer i Sverige, men vad som omfattas av “terrorism” har ännu inte blivit universellt och accepterat av alla. Något Sveriges Advokatsamfund var väldigt kritiskt till i sitt remissvar.

“Beträffande föreningsfriheten ska det inledningsvis, på ett principiellt plan, understrykas att förändringar i grundlagen som medför en sänkt skyddsnivå för föreningsfriheten bör komma i fråga endast om det finns mycket starka skäl som talar för detta.”, skriver Mia Edwall Insulander och fortsätter:

“Som redan angetts delar Advokatsamfundet kommitténs uppfattning att det är fråga om brottslighet av allvarlig och systemhotande natur och att det därför måste finnas goda förutsättningar att vidta förebyggande åtgärder i fråga om straffrättsliga ingripanden. Det kan dock konstateras att det är oklart i vilken utsträckning som en ny, förändrad lagstiftning kommer att kunna påverka detta arbete och hur effektiv en sådan kriminalisering kan förväntas bli.”

“Det kan vidare konstateras att kommittén inte ansett att den haft i uppgift att göra straffrättsliga bedömningar (s. 158). I delbetänkandet har man därför inte närmare bedömt vilken effekt förändringen av grundlagen skulle få. Advokatsamfundet anser att det är en grundläggande brist i betänkandet att den frågeställningen inte besvarats. Särskilt i ljuset av att det är just möjligheten att förhindra allvarlig brottslighet som är ett av de två huvudskäl som kommittén anfört för att inskränka föreningsfriheten. Att då anlägga ett så snävt perspektiv som kommittén gjort och inte närmare analysera huruvida en ändring av grundlagen skulle medföra de effekter som eftersträvas kan inte anses nöjaktigt.”

Sammantaget anser Advokatsamfundet att de två huvudsakliga argument som kommittén anför som grund för att inskränka föreningsfriheten inte uppväger de men som en sådan förändring på sikt skulle kunna leda till.

Mia Edwall Insulander, Sveriges Advokatsamfund

Insulander fortsätter därefter med att ta upp allvaret i att definitionen av vad terrorism är kan och har förändrats över tid och att grundlagsförslaget inte har definierat terrorism. Insulander på Advokatsamfundet anser att man därmed möjliggör inskränkt föreningsfrihet genom förändring av lagstiftning som inte är grundlagsskyddad. Regeringen kan alltså själva välja vad som klassas som terrorism eller inte och ändra omfattningen genom enkel majoritet (behöver inte göra ny grundlagsändring).

Det skulle innebära att den grundlagsskyddade föreningsfriheten blir beroende av hur terrorism definieras på lagstiftningsnivå på ett sätt som medför en risk för att det genom lagstiftning blir möjligt att kringgå det skydd som grundlagen är tänkt att ge.

Mia Edwall Insulander, Sveriges Advokatsamfund

“Ett grundläggande syfte med att placera skyddet för fri- och rättigheter i grundlag är att förändringar av skyddet ska göras eftertänksamt och efter ytterst nogsamma analyser och överväganden. Skälen till att grundlagsändringar endast får ske efter ett mellanliggande riksdagsval är att folket ska få möjlighet att i allmänna val ge uttryck för behovet av den aktuella förändringen. […]

Enligt Advokatsamfundets mening har kommittén inte på ett tillräckligt grundligt sätt redogjort för och analyserat de konsekvenser som den föreslagna förändringen av grundlagen skulle kunna få på sikt.”

Vidare kan man läsa via Wikipedia att “Studier har visat att det finns över 100 definitioner med ett flertal olika element, liksom att begreppet är omstritt och politiskt kontroversiellt. Konceptet är kontroversiellt eftersom begreppet ofta används av stater för att avlegitimera politiska motståndare, ofta i syfte att legitimera den egna statens användande av våld mot dessa motståndare. Under 70- och 80-talet försökte FN att definiera begreppet men misslyckades då det rådde delade meningar hos de olika medlemsländerna främst vad gäller användandet av våld för självständighet.”

Läs alla remissvar här: https://www.regeringen.se/4a4c2b/contentassets/a2dec3a4ac934cdb94cbdb0654c56351/samtliga-svar.pdf

Citat från Wikipedia finns att läsa här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism

Läs och se hur ledamöterna röstade i grundlagsändrings-omröstningen här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/foreningsfrihet-och-terroristorganisationer_H901KU13

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!