De som vann valet i Chile vann det genom sitt arbete med en ny konstitution för att förändra samhället i grunden. Alla partier behöver ett ramverk, även direktdemokrater. Direktdemokrati är inte synonymt med nollfrågeparti, utan enfrågeparti – med uppgift att säkerställa att folket faktiskt har inflytande i praktiken. Det betyder att direktdemokrater både behöver vaka över de demokratiska rättigheter vi har och samtidigt kräva tillbaka det vi förlorat men också våga föreslå uppdateringar av demokratiska verktyg. 

Världen har förändrats och fortsätter att förändras i snabb takt. Att stå still och se på när medborgerliga rättigheter inskränks, hur en allt större grupp pensionärer, studenter, arbetare och småföretagare sakta slås ut, det är inte neutralitet, det är cyniskt.

En allt mindre grupp multinationella storföretag äger allt fler varumärken. Det  är inte marknadsekonomi utan kartell. Att försvara lokala verksamheter är inte främlingsfientlighet, det är solidaritet. Människors rätt till självförsörjning och att kunna vara med och skörda frukterna av sitt arbete är föga förknippat med kommunism, utan en bra plattform för våra yngre generationer, för konstnärsskap, entreprenörskap och humanitet. Politikers uppgift är inte att tillskansa sig själva inflytande och resurser, utan att säkerställa de demokratiska rättigheterna och alla medborgares möjlighet till inflytande och en någorlunda jämn resursfördelning.

Demokratiutredningen 2020 visade på stora brister i vår demokrati och föreslog bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken behöver antas; ”för en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”. För att uppnå målet föreslog utredningen att regeringen vidtar åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. De pekade också på att ungas politiska deltagande behöver stärkas. Med dagens val vart fjärde år hinner många i praktiken fylla ända upp till 23 år, innan de får rösta första gången. Genom att sänka rösträttsåldern till 16 år och genomföra generella satsningar på demokrati, med generell demokratiutbildning, aktivare deltagande och större möjligheter till inflytande, samtidigt som vi satsar massivt på kontinuerligt demokratiarbete i skolan, säkerställs att fler kan och har verktyg för att rösta ansvarsfullt. Tyvärr har inte ett enda av Demokratiutredningen förslag gått igenom och en ny maktutredning föreslogs, då den senaste gjordes 1990, före IT-eran.

Sveriges lag medger idag enbart bindande folkomröstningar i vissa fall gällande grundlagsändringar, övriga folkomröstningar är endast rådgivande. Den representativa makten kan välja hur man hanterar ett utslag. Men hur representativ är den idag. Det är inte heller möjligt att starta så kallade folkinitiativ på riksnivå, utan enkom på kommunal och landstingsnivå. Den kommunala organisationen för att ta emot och hantera lokala folkinitiativ och genomföra lokala folkomröstningar måste helt enkelt förbättras.

Direktdemokraternas officiella valfrågor 2022 är än så länge att Sverige ska införa möjligheten att starta folkinitiativ med syfte att hålla bindande folkomröstningar, samt att göra det möjligt för enskilda representativa ledamöter att ställa en motion om detta i samtliga frågor på samtliga nivåer – från kommuner, till landsting/regioner och riksdag. Direktdemokraters politiska företrädare ska inte kunna lämna fram motioner och förslag som inte har medborgarstöd i röstsystemen, så borde det vara inom alla politiska partier. Partiets företrädare ska inte kunna rösta i politiska församlingars omröstningar som går emot de röstberättigades vilja.

Direktdemokraterna har nu efter månader av diskussioner lagt upp 34 punkter aktuella för omröstning i medlemsforum. Just nu känns det som enda partiet som verkligen vill utöva verklig representativitet. Fram till och med den 31 maj kan medlemmarna rösta om vilka punkter som ska läggas till i Direktdemokraternas partiprogram 2022. Här följer det du kan vara med och rösta om;

Stärk ungas politiska deltagande

Unga ska ges större möjligheter till inflytande. Med dagens val vart fjärde år, hinner många människor i praktiken fylla 19-23 år innan de får rösta första gången. Genom att sänka rösträttsåldern till 16 år, samtidigt som vi satsar på massiv kontinuerligt demokratiarbete i skolan, säkerställer vi att fler kan och har verktyg för att rösta ansvarsfullt. Genomför satsningar på ungdomsdemokrati i form av utbildning och aktivt deltagande i syfte att stärka förtroendet för det demokratiska systemet bland unga. Skolor och lärare blir en naturlig del av demokratiuppdraget.

Rätt att rösta digitalt, rätt till digital underskrift vid namninsamling
Idag är reglerna sådana att för att rösta i val och för namninsamlingar för att begära en lokal folkomröstning, måste det lämnas in skriftligen. Detta medför idag stora problem i större kommuner då det behövs enorma resurser för att driva. I Stockholm behövs det 60 000 underskrifter. Det gör att resursstarka aktörer och intressen har större möjligheter att driva sina sakfrågor. Enligt ECI (European Citizen Initiative) är elektronisk namninsamling fullt rättssäkert lagenligt och välbehövt möjligt i Sverige också, åtminstone i kommuner med en större folkmängd.

Inför statlig digital id av högsta säkerhetsklass (istället för att staten ska finansiera kommersiella aktörers aktuella nödvändiga säkerhetsinvesteringar). Digital säker statlig ID likställs med fysisk underskrift, även för folkinitiativ, medborgarinitiativ, folkomröstningar, kommunala-, landstings- och nationella val (även på EU- och global nivå, beroende på vilken nivå besluten tas). Det var staten som initierade Digitalt ID men den kom att ägas av affärsbankerna, vilka idag också är de som kan stänga av /stänga ute medborgare från BankId.

Förändring i Grundlag ska godkännas av medborgarna för att gälla. Som till exempel NATO-frågan, global valuta och andra avregleringar av betydelse som beslutsfattande.

Skattefinansierad verksamhet lyda under offentlighetsprincipen och meddelandefriheten samt följa övriga ställda mål /folkligt förankrade beslut (saknas folklig förankring för sekretess utan folkomröstning).

Skatteverket
Statligt finansierade skatteverket ska tillhandahålla en avgiftsfri automatiserad tjänst som säkerställer samma möjlighet för alla att tillgodogöra sig regler och möjliga avdragsmöjligheter, där förslag ges till möjliga ändringar.


Betalningsmedel
utfärdas av staten (saknas folklig förankring för den avregleringen utan folkomröstning). 

Parallella lokala valutor tillåts som byteshandel till exempel där insättning och uttag kan göras i form av olika samhällsnyttiga tjänster och produkter.

Naturresurser och annan infrastruktur ska kunna nyttjas av/gagna de lokalsamhällen som berörs och nationen som helhet, för att uppnå en stark grad av självförsörjning. Ev. överskott kan användas för ”inbyte”/export för att skaffa sig annan nödvändig självförsörjning.

Riksbanken
Medborgare ska kunna välja att ha ett inkomstkonto och ett sparkonto i Riksbanken om så önskas. Riksbanken ska tillhandahålla baslån till de svenska medborgare som önskar för boendelån till förstagångsbostad och/eller verksamhetsstart av samhällsnyttig art.

Partiet skall agera som opposition utanför riksdagen
Direktdemokrater som befinner sig utanför riksdagen ska agera som i opposition. De ger sig in i den politiska debatten med full kraft för att belysa de demokratiska bristerna vi har i vårt samhället. Det är det vi har delegater till.

Medborgardialog/ Mer riktade remisser
Med direkt och indirekt berörda i ett tidigt skede, inför arbete i utskotten, med prepositioner, motioner samt utskottsinitiativ. Remisser bör inte enbart skickas till organisationer utan även kommuniceras ut direkt till privatpersoner.

Nationell oberoende demokratiportal upprättas där medborgare enkelt kan söka, lägga upp och digitalt stödja medborgarförslag, folkmotioner och lokala folkomröstningar. Här presenteras alla aktuella sakfrågor som ligger uppe för votering i fullmäktige, tydligt och lättöverskådligt. Medborgare kan tycka till om beslut som tas av fullmäktige. I Stockholm t ex. finns idag bara ett formellt protokoll. Det ska snarare likna ett magasin, lättillgängligt med hög läsbarhet, för att motverka korruption och nepotism. Vissa kommuner har idag en aktiv kommunikation och har kommit längre på den här vägen än andra, anamma det välfungerande och utveckla stödjande strukturer för demokratiutveckling. 

Demokraticentrum inrättas i varje kommun, för politiska diskussioner, åsiktsbildning, medborgarinitiativ, omröstningar och demokratiutbildning. Exempelvis i ett bibliotek eller annan offentlig miljö, där alla röstberättigade för kommunvalet har rätt att närvara.

Demokratiombudsman och demokraticoach, i samtliga kommuner. Idag är det svårt för de flesta att hitta underlag och beslut eller förstå vilka rättigheter man har och hur man kan gå tillväga, gällande till exempel att skriva ett medborgarförslag på korrekt sätt. 

Medborgarbudget en del av medborgarportalen där hela kommunens budget läggs upp i detalj, transparent och överskådligt för alla. Detta gör att invånarna tillsammans kan få en överblick och en förståelse för kommunens ekonomi. I budgeten ska det finnas en funktion där alla kan gå in och tycka till om de olika utgifts- och intäktsposterna. Det skulle få flera fördelar, bla att invånarna kan prioritera det de tycker är viktigt och de får se de ekonomiska konsekvenserna av detta. Till exempel kan man prioritera mellan ett nytt dagis och högre frekvens i sophämtningen och jämföra detta med andra utgifter. Man ska kunna notera sitt gillande eller ogillande för en viss post och även komma med förslag på alternativ fördelning. Detta har med framgång prövats i Brasilien. De ska vara transparenta, lättöverskådliga budgetar med enkelt sökbara poster, för att alla medborgare enkelt ska kunna följa skattemedel som drivs in och vart de tar vägen. Med möjlighet att ställa klargörande frågor som alla inkluderas i tillhörande FAQ.

Medborgare ska kunna lägga in veto om skattemedel och skattefinansierad verksamhet inte bedrivs enligt uppställda mål, d v s trycka nekad fortsatt finansiering och därmed slippa att vara med och betala för det. Kunna kräva tillbaka skattemedel som används felaktigt.

Motioner/Motionsspärr, för att enskilda individer, partier, organistaioner eller representanter för partiet ska kunna lägga en motion, ska förslaget ha fått stöd av en procent av de röstberättigade folkbokförda i aktuell kommun, region eller riksdagen.

Folkomröstningar en gång i kvartalet i viktiga frågor, med möjlig förhandsröstning under en månad. Omröstningarna föregås av objektiva informationskampanjer, där det tydligt framgår vad som förväntas hända vid de olika röstningsalternativen, särskiljd från propaganda, reklam och pajkastning.

Längre röstningstid i folkomröstningar
Enligt lag finns redan rätten att förhandsrösta. Den skulle kunna användas på ett strukturerat sätt för att låta medborgarna rösta i en fråga under en längre tidsperiod, till exempel en månad istället för bara en enda dag. Detta skulle få upp valdeltagandet avsevärt. Det är extra viktigt eftersom det finns kommuner som kör öve valresultat med argumentet att valdeltagandet varit för lågt.

Den svenska offentlighetsprincipen och meddelarfriheten utgör två grundpelare för att sådant som en myndighet inte själv vill eller förmår korrigera, ska kunna belysas och beivras. Gränserna för insynen ska fortsatt bestämmas av Sveriges riksdag genom bestämmelserna i vår grundlag och offentlighets- och sekretesslagen. En offentligt anställd som bryter mot sin tystnadsplikt eller lämnar ut en handling med sekretessbelagda uppgifter ska fortsatt kunna straffas enligt befintliga lagar (gäller även inom EU samt de samarbeten som regleras i avtal med andra länder, mellanstatliga organisationer och företag). För vissa uppgifter gäller kvalificerad sekretess som bryter skyddet mot efterforskning och förbudet mot repressalier mot uppgiftslämnare, d.v.s. fortsatt oinskränkt källskydd, inte som regeringen föreslår; hemligstämpling som t.ex. en order till underlydande, förbud för ”obehöriga” att skaffa sig tillträde”. Ett samarbete ska inte kunna klassas som hemligt. Högre utländska officerare ska inte ges makten att bestämma vad som ska vara hemligt.

Press/mediastöd. Minst två lokala redaktioner per kommun ska stödjas för lokal rapportering i form av såväl skriftlig publikation, tv-kanal, radiokanal som Podcast, vilka endast driver objektiv journalistik, granskar makten, lyfter fram diskussioner och beslutsunderlag inom motioner, remisser och folkinitiativ på lokal, regional, nationell samt EU och global nivå när så är befogat. Presstöd ska inte som idag ges till de som genom ägarskap, styrelsepost eller arbete på någon nivå, riskerar att hamna i en jävsituation.

Ansvarig utgivare fortsatt besluta om vad som ska publiceras. De ska inte kunna straffas för att de publicerar uppgifter som undanhållits av makthavare. Utländska stater eller organisationer ska inte som Regeringen föreslagit kunna utöva ett starkt inflytande på vår meddelar- och informationsfrihet. Källskydd ska fortsatt råda.

Tjänstemanna/ämbetesansvar återinföras utan dröjsmål (beslutatsunderlag finns från 2018. Saknas folklig förankring för avförandet).

Kommission för konsekvenser om avsaknad av tjänstemannaansvar

Oberoende kommission tillsättas (som Transparency Int. Sweden), för att utreda vilka konsekvenser det åsamkat medborgarna att beslutet om att avföra /inte verkställa att återinföra Tjänstemannaansvaret, för att sedan agera vidare utifrån framkommen fakta.

Möjlig delegering
Valbara delegater ska tydligt deklarera var de står i olika frågor på den offentliga medborgarportalenb för att människor ska kunna välja var de vill lägga sina röster i olika frågor. En sammanställning skickas ut varje kvartal inför aktuella omröstningar. Skillnaden mot dagens representativa system är att du kan välja olika delegater i olika frågor.


Det gör att medborgare kan välja vad de vill lägga sitt eget engagemang på och vad de vill delegera till andra, beroende på fas man är i livet – student/yrkespraktik-förälder-pensionär-anhörig-yrke -sjukskriven o s v och därav mer eller mindre insatt i olika frågor. I frågor man inte känner sig tillräckligt engagerad /påläst i, ska man kunna delegera sin röst till den man upplever har mer erfarenhet inom just det området som till exempel en organisation som arbetar för en penningreform gällande våra betalningssystem, för ett jämlikare skattesystem, en myndighet eller organisation som arbetar med barn- och ungdomsfrågor, äldrefrågor, välfärd, infrastruktur o.s.v. Med skillnaden att du innan röstningen är klar kan välja att rösta själv istället eller delegera om den, ifall din delegat inte håller sig till utlovad agenda eller förutsättningar förändrats och din ståndpunkt i en sakfråga.

Fördömer all typ av våld och krig
Partiet står starkt emot all typ av våld och krig som används i politiska syften både inom och mot olika beslutande församlingar.

Eventuell kalenderreform debatteras och beslutas genom folkomröstning. Kalenderreform ska inte särbehandla vissa religiösa högtider. Röda dagar kan användas till mer politisk delaktighet.

Valbudget
Samtliga partier som ställer upp till val som vilar på demokratisk grund, som följer svensk lagstiftning, får samma beviljade valbudget. Alltså inte som idag endast de som tidigare vunnit val.

Valsedlar till samtliga valbara partier ska per automatik finnas i samtliga vallokaler (inte som idag bara för de partier som vunnit tidigare val). Valansvarig i vallokalen säkerställer att de aldrig tar slut. Via e-legitimation ska valsedel kunna laddas ner av den röstberättigade.

Ersättning för politiskt engagemang
Generell ersättning för politiskt arbete, upp till 50%, enligt medianlönenivå för de som engagerar sig och levererar för allmännyttig direktdemokratisk politik. Det ger alla möjlighet att engagera sig för genomförande av direktdemokratiska reformer, undantaget för de som riskerar jävsituation.

Och ni som anser att det här är bra och viktigt. Direktdemokraterna behöver er i omröstningen, punkt för punkt. Bli medlem, alla har råd med 100 kr. Har du två donera en till Dagens Demokrati också, vi går på knäna utan mediastöd eller andra ekonomiska stöd. Är du bra på crowdfunding, varsågod sätt igång.

Lotte Johansson, Ansvarig utgivare
Satirtecknare Jimmy Johansson

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!