Medborgarråd Demokrati

“Ofattbart! Jag är mitt uppe i det!”

“Ett så stort medieintresse har jag aldrig någonsin upplevt.” Denna sammanfattning gjorde Anne Dänner, Mehr Demokraties presstalesperson, efter medborgarråd Demokratis start. I början av juni presenterade Mehr Demokratie det nya projektet tillsammans med företrädare för skattebetalarnas förening, DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) och stiftelsen Schöpflin i en förbundspresskonferens. De står tillsammans med flera andra organisationer bakom medborgarrådet.

Presskonferensen överfördes live av Sender Phoenix. I ARD:s Tagesschau fanns en lång intervju med Mehr Demokraties talesperson Claudine Nierth. Även i tidningar och radio fick starten av medborgarråd uppmärksamhet. Vid de sex regionalkonferenserna tog respektive lokalpress upp ämnet.

Varför regionalkonferenser?

Vi organisatörer ville förbereda medborgarråden genom regionalkonferenser. Vi ville få en känsla för stämningen i befolkningen – och även i politiken. Hur står det till med vår demokrati? Behöver den uppdateras? Vad fungerar bra? Vad kunde fungera bättre?  Vad måste ovillkorligen ändras? Helt konkret handlade det också om vilka ämnesområden det framlottade medborgarrådet skulle diskutera på förbundsnivå. Två stora ämnesgrupper, direktdemokrati och medborgardeltagande, är redan inbokade. Dessa båda kommer även Förbundsdagens expertkommission att diskutera, vilket medborgarrådet hänvisar till. Men vad exakt ska medborgarrådet tala om?

Medborgardeltagande och direktdemokrati har många facetter – det kan handla om frågan om de sociala förutsättningarna för demokratisk medverkan, om att få med minoriteter, om kvorum och föreskrifter samt mycket mer. Efter det man talat om, måste även olika experter inbjudas. Regionalkonferenserna hjälper till att klargöra frågan vad man exakt måste tala om när det handlar om direktdemokrati och medborgardeltagande och vilka ytterligare demokratiämnen som spelar roll.

För dessa konferenser kunde var och en anmäla sig. Deltagarna grupperades av processövervakarna så att de så långt möjligt utgjorde en bild av befolkningen t ex vad angår könsfördelning, regional hemvist och utbildningsnivå. En fjärdedel av deltagarna i den första fasen var folkvalda och politikföreträdare. Detta eftersom de dagligen sysselsätter sig med vår demokratis beslutsfattande och vet vilka verktyg som redan diskuterats.

“Medborgarråd Demokrati” ska inte förstås som protest eller tankesmedja utan som en kompass. Den ska underlätta för de folkvalda att besluta vilken riktning demokratin måste utvecklas i de kommande decennierna och med vilka ställningstaganden de verkligen företräder medborgarna. Därför strävar vi att ha nära förbindelse med politiken.

Med ‘vi’ menas var och en

Med begreppet “medborgardialog” eller “deltagande” förbinder många officiella utfrågningar, in vilka några utvalda och intresserade människor kommer till tals. Medborgarrådet har anspråket att även inbegripa sådana människor, som annars snarare betecknas som “långt från politiken”. Processen har lagts upp så att den inte bara avbildar en viss bubbla, utan är ett tvärsnitt av de röstberättigade i Tyskland. Det är viktigt; och riktigt; att tala med varandra – om ämnen, inte åsikter eller personligheter – så länge bestämda regler för umgänget bevaras. Det är självklart att människofientliga, rasistiska, våldsförhärligande eller respektlösa uttalanden – från vilken politisk riktning som helst – inte har någon plats här.

Använda varje människas potential för gemensamma frågor

Vår grundläggande övertygelse är att det knappast finns politiska frågor, som är så invecklade att intresserade lekmän inte kan bilda sig en åsikt om dem, eller så konfliktladdade att det inte går att finna för all godtagbara lösningar med hjälp av kloka verktyg. Våra partners tiotals år långa erfarenhet av deltagandeprocesser bestyrker detta. Det finns emellertid två viktiga förutsättningar. Ett skyddat rum för debatter måste stå till förfogande och nödvändig förhandsinformation måste ges på ett begripligt sätt.

Ramen måste stämma

Deltagarna får genom att träffa experter all nödvändig information, så att de står på samma nivå av vetande. För detta väljs olika människor från praktik, politik och vetenskap.

De deltagande medborgarna ska diskutera olika åsikter om möjligheten till komplettering och vidareutveckling av den parlamentariska demokratin. Ett projektråd övervakar att urvalet av experter också möter detta mål och att den samlade processen genomförs med insyn och öppenhet beträffande resultat. I detta projektråd finns företrädare för vetenskap och olika civilsamhällesorganisationer.

Nära förbindelse, men ingen anpassning till politiken

Även dialoger eller undersökningar som startats med de bästa avsikter, hamnar ofta i tomgång, eftersom det inte noga klargjorts, vad som ska hända med resultatet. “Medborgarråd Demokrati” satsar från början på en god överensstämmelse med politiska processer. I koalitionsavtalet har SPD och unionspartierna inrättat en expertkommission som ska ge råd till om och hur demokratin ska kompletteras. Förbundsregeringen sysselsätter sig utan vidare med med frågan om Parlament, medborgardelaktighet och direktdemokrati ska kopplas förnuftigt till varandra. Vad skulle då ligga närmare än att medborgare också genast fick tas med och koppla resultaten till varandra? Folkvalda är en del av förfarandet.

I medborgardelaktighetens process får folkvalda erfara, att där dagens system producerar missnöje, får de samråda med medborgare utan konfrontativ diskussion. Omvänt kan medborgarna få insikt i hur omröstningsprocesserna i partier, partigrupperingar och parlamentet förlöper, och vad som är det positiva i den parlamentariska demokratin. Genom direktutbytet växer förståelsen för varandra. De folkvalda är från början anknutna, eftersom ändringar och kompletteringar till det representativa systemet enbart kan lyckas genom dem. Därmed säkrställs också att medborgarna får en klar adressat för de resultat medborgarråden uppnår.

Fas 1 – Regionalkonferenser

“Medborgarråd Demokrati” har startat i juni med regionalkonferenser på sex orter i Tyskland. En hel kväll vid varje konferens satt intresserade och folkvalda tillsammans vid bordet och diskuterade om utmaningarna och framtiden för demokratin.

Vad avses med regionalkonferenserna?

Med regionalkonferenserna vill vi, organisatörerna, förbereda medborgarråden. Vi vill känna på stämningen i befolkningen – och även i politiken. Hur står det till med vår demokrati? Behöver den vidareutvecklas? Vad går bra? Vad kunde gå bättre? Vad måste absolut ändras?

Helt konkret handlar det alltså om vilka ämnen som ska diskuteras av det genom lottning bildade medborgarråden på förbundsnivå. Två stora ämnesområden, direktdemokrati och medborgardeltagande har redan utstakats. Båda kommer också att diskuteras av Förbundsdagens expertkommission, vilken medborgarrådet refererar till. Men vad exakt ska medborgarrådet tala om? Medborgardeltagande och direktdemokrati har många facetter – det kan handla om frågan om de sociala förutsättningarna för demokratiskt deltagande, om involverande av minoriteter, om kvorum och föreskrifter samt mycket mer. Och allt eftersom man talar om olika ämnen, måste också olika experter bjudas in. Regionalkonferenserna borde hjälpa till att klargöra följande fråga: Vad exakt måste vi tala om, när det handlar om direktdemokrati och medborgardeltagande och vilka ytterligare demokrati-ämnen spelar roll?

Fas 2 – Medborgarråd

Medborgarrådet är hjärtpunkten i vårt demokrati-experiment. Här talar framlottade människor i ett skyddat rum om hur vår demokrati ska kunna gå vidare. Här sitter människor tillsammans, som annars uppenbart aldrig skulle kommit att tala med varandra. Och även de tar till orda, som annars ofta tiger.

Vad avses med medborgarråd?

De deltagande medborgarna ska med sina olika åsikter diskutera möjliga kompletteringar och vidareutvecklingar av den parlamentariska demokratin. Därvid handlar det framför allt om den fråga (som även expertkommissionen i Förbundsdagen bearbetar); skall den parlamentariska demokratin kompletteras med direktdemokrati och medborgardeltagande? Hur måste det se ut, så att befolkningen tar till sig det? Till slut borde det komma fram ett medborgardokument, i vilken den framlottade församlingen sammanställer sina rekommendationer för politiken.

Vad är det speciella?

Vid ett medborgarråd ska inte bara “de vanliga misstänkta” tala med varandra. För att lyckas med det finns en viktig förutsättning; de egentliga debatterna äger rum i små grupper, till vilka varken fackfolk, media eller politiker har tillträde.  Så kan en ärlig och öppen diskussion utvecklas i ett skyddat rum i vilket ingen behöver ha bekymmer för uttalanden som vore ‘pinsamma’ eller ‘oönskade’. Var och en ska ha chansen att bli inlottad och få delta. Därför dras deltagarna genom lottningsförfarande ur folkbokföringsregistren. Det finns ett detaljerat program för urval av deltagarna och för organisering av evenemangen. Därmed säkerställer vi att:

 • alla Tysklands regioner och de olika kommunstorlekarna representeras
 • deltagarna får kostnadsersättning
 • vid behov organiseras tillsyn av barn/anhöriga och sörjs för webbtillgänglighet
 • tidsutdräkten är uthärdlig (fyra dagar medborgarråd på en ort i Tyskland + en dag för “demokratidag” i Berlin) 

Så går medborgarrådet till:

Deltagarna träffas två gånger två dagar. De kommer samman i plenum på 160 personer, får alla nödvändiga informationer och debatterar sedan i små grupper på cirka åtta. Det görs slutligen ett sammandrag av resultaten och de jämförs med varandra. Därigenom tillförsäkras en personlig och förtroendefull kommunikationsram och anknytningen till helheten blir trots det bestående. Ett team av moderatorer på plats sörja för att alla kommer till tals och att resultaten samordnas på ett bra sätt. När all förslag och väsentliga aspekter från smågrupperna sammanställts, bestäms återigen tyngdpunkter och prioriteter.

För att kunna diskutera meningsfullt måste människorna få besked om de olika demokrativerktygen och deltagande-möjligheter, om pro och contra. På plats får de därför all nödvändig information av experter så att alla är på samma kunskapsnivå. För detta väljs alla olika slags människor från praktiskt arbete, politik, media och fackföreningar.

Fas 3 – Demokratidagen

På demokratidagen äger ett storevenemang rim i Berlin, vid vilket resultaten från medborgarråden; sammanställda i ett medborgardokument; presenteras för offentligheten och politikerna, varefter de diskuteras och överlämnas.

Deltagarna (c:a 500) 

 • alla deltagare i medborgarråden och alla intresserade deltagare i regionalkonferenserna (160 + 6*50 = 460, realistiskt c:a 325)
 • medlemmar av Förbundsdagen (30)
 • företrädare för förbundsdagspresidiet, regeringen och delstatsregeringarna (30)
 • regeringens expertkommission (20)
 • medlemmar av projektrådet, initiativtagarna (Mehr Demokratie, Schöpflin Stiftung, nexus, IFOK), projektpartner (utvärderare, film-team m fl) (40)
 • företrädare för civilsamhället, näringslivet, vetenskapen, demokrati- och deltagarrörelsen (personliga inbjudningar) (50)
 • personer från media

Ramdatum

 • 15 november 2019
 • endagsevenemang c:a 13.00 till 17.30 (till- och frånresa från de flesta orter i Tyskland möjlig samma dag); förberedelse: presskonferens
 • varaktighet en sammanträdesvecka
 • lokaliseras idealiskt till Paul-Löbe-Haus – SPD tillfrågade. Detta signalerar partigruppernas värdering gentemot medborgarna och medborgarrådens arbete.

Fas 4 – Genomförandefasen

Efter överlämnandet av resultaten av medborgarråden till politikerna planeras en civilsamhällelig uppföljning av politiken vid genomförandet av rekommendationerna.

I fasen efter att medborgardokumentet överlämnats, äger ytterligare ett intensivt utbyte rum mellan medborgare och folkvalda. Medborgaruppföljningen av den parlamentariska processen är en stor möjlighet till dialog på jämlik nivå, i vilken medborgarna och politiken kan mötas och samarbeta fruktbart. Medborgarna kan berätta vad de känner för, vad de skulle vilja regleras annorlunda och förklara vad de känner sig lugnade av i rekommendationerna från medborgarråden. De folkvalda kan å andra sidan förklara de politiska reaktionernas spektrum, utmaningarna i lagstiftningsprocessen och förklara sina positioner. Gemensamt kan målen justeras, genomförbarheten mätas och en gemensam förståelse för det demokratiska deltagandet utvecklas i vårt land.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!