År 1933, i den absoluta botten av världens största kris någonsin, Den stora depressionen, tog Hitler makten i Tyskland, som var värst drabbat med sex miljoner arbetslösa. Uppväxt med en far som använde hundvissla för att kalla honom till sig, skulle han leda Tyskland till att bli världsekonomins mittpunkt och övriga länder till råvaru- och livsmedelsleverantörer. Hitler säger upp Versaillefreden som kommit till stånd efter Första världskriget, utlöst efter mordet på ärkehertigen av dubbelmonarkin Österrike-Ungern, där aktierasen startat, och planerna om en demokratisering istället vändes till roten för fascismen, Stalinväldet och nazismen. Andra världskriget, det mest utbredda kriget i världen spred sig som en löpeld bland de dalande aktiekurserna i världen. 100 miljoner människor tjänstgjorde för militären.

1945, på order av USA, släpptes en atombomb, 600 meter över den Japanska hamn- och industristaden Hiroshima. Uppskattningsvis dog runt 100 000 människor på plats. Tre dagar senare, släpptes ännu en, i dimman över Nagasaki. Upp till en tredjedel av den Koreanska befolkningen utraderades. Omfattningen av människor som befunnit sig inom ramen för två kilometer de följande två veckorna och som drabbats av hjärt-, och kärl-, lung,- och cancersjukdomar eller drabbade barn till dessa, är svåra att överblicka. Inte minst för att civila vittnen och journalister som försökt berätta, länge censurerades. Under Andra världskriget släcktes någonstans mellan 50-150 miljoner människoliv, varav 6 miljoner judar, funktionshindrade och oliktänkande, i fruktade uppsamlings-, transit-, internerings-, arbets-, koncentrations-, utrotnings-, krigs- och förintelseläger.


Alexander Mitscherlich, neurolog, psykoanalytiker och redaktör för den illegala motståndstidskriften Widerstand (Motstånd), emigrerade från Tyskland till Schweiz 1935. Trots att han riskerade att häktas av Gestapo, återvände han 1945 i egenskap av delegat för läkarförbundet, för att analysera rättegångarna i Nürnbergpalatset av de 23 läkare som stod åtalade. Trots att de utsatt människor för tortyr, tvångsinjicering, infektionssjukdomar och död, anser de sig oskyldiga, kollegor som svurit läkareden; att aldrig tillföra skada men i vetenskapens namn, gjort det omvända. I 22 graders kyla, inhyst i ett härbärge utan uppvärmning, vatten eller el, med ringa tillgång till processens handlingar, går Mitscherlich under kvällstid igenom vittnesmålen. Dokument för dokument, placeras i logisk ordning, för att med psykoanalytisk metodik försöka kartlägga systemet bakom läkarnas brottsliga handlingar för att göra dem tillgängliga för allmänheten och därmed skapa debatt. 


Till skillnad från sina uppdragsgivare, drog Mitscherlich slutsatsen att det inte handlade om enstaka förövare som utfört brottsliga handlingar, utan att förövarna understöddes av ett sjukvårdssystem som i olika instanser, aktivt eller passivt, möjliggjort deras brott, i en tidsanda då hela läkarkåren genomsyrades av fascistiska ideologier. Under det sexåriga Hitler-styret före kriget, var nära varannan läkare partimedlem. I sin slutrapport 1949, bevisade Mitscherlich att det inte handlade om enstaka experiment utförda på eget bevåg, av några få läkare och forskare. Utan att det handlat om överlagd planering, med läkarkåren som bärande pelare och utförare av tvångsexperiment, tortyr och massmord som en del av de krigsförberedande momenten, i avsikt att synkronisera ett samhälle av liktänkande individer. 


Mitscherlichs teori var att ett totalt objektifierande av patienten, möjliggjort för läkarna att använda människor för de mest svårförståeliga forskningsprojekt, där sjukdomsbegreppet reducerats till en materiell och mätbar struktur, medan livsberättelsen bakom patientens symtom osynliggjorts.


Den 20 augusti 1947 dömdes Karl Brandt, Wolfram Sievers och Viktor Brack till döden. Ytterligare fem personer dömdes till livstids fängelsestraff men benådades senare av tyska domstolar, den sista 1955. Sju läkare frikändes, bland andra Hans-Wolfgang Romberg och röntgenläkaren Georg August Weltz, båda verksamma i humanexperimentet som genomförts på människor i koncentrationslägret i Dachau. Romberg utsågs senare till professor i röntgenfysiologi vid universitetet i München. 
Av Mitscherlichs detaljerade slutrapport köpte Västtyska Ärztekammer upp nästan hela upplagan på 11 500 exemplar, under förevändningen att det på så sätt skulle vara enklare att fördela boken till läkarna. Något som aldrig genomfördes. Inte heller blev det något av Mitscherlichs utnämning till professor i neurologi. 


Tillbaka i sin barndomsstad Heidelberg, arbetade Mitscherlich för ett nytt perspektiv gällande människans existentiella behov och läkarens relation till sin patient. Genom att omvända den medicinska objektifieringsprocessen till en humanistisk, med existentiell bakgrund, försökte han lyfta patientens berättelser om sin egen verklighet, in i det terapeutiska rummet.

1950 lyckades Mitscherlich trots motstånd, inviga den första avdelningen för psykosomatisk medicin i Heidelbergs universitet. Tusentals krigstraumatiserade patienter sökte sig till hans klinik. Elva utbildade psykoanalytiker arbetade utifrån en helt ny personanpassad medicinsk inriktning.


1960 trycktes hans andra upplaga av läkarprocessens slutrapport, Medizin ohne Menschlichkeit (Medi­cin utan mänsklighet). 1973 utnämndes Mitscherlich till professor vid Frankfurts universitet. Nürnberg rättegångens läkarprocess togs upp igen av The World health Medical Association (WMA). Nürnbergkonventionen tillämpade som ett resultat, en helt ny medicinsk etisk riktlinje för alla framtida humanexperiment i den medicinska vetenskapens tjänst. I den ingår att frivillighetsprincipen för deltagare alltid måste säkerställas, att informerat samtycke krävs, att forskningen måste ge goda effekter för samhället, att riskerna för försökspersoner ska minimeras och att varje deltagare har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande.


Helsingforsdeklarationen 1964, blev utifrån Nürnbergkonventionen ett internationellt styrdokument. I det fastställs grundläggande etiska riktlinjer för medicinsk forskning på människor. Som att all forskning endast får godkännas om den kan utföras med respekt för människo­värdet och att mänskliga rättig­heter och grundläggande friheter alltid ska beaktas. Att människors välfärd ska ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov, den gäller än.

I samband med pandemin krävde läkemedelsbolagen ansvarsfrihet för att ta fram ett coronavaccin på kortare tid än 18 månader. Skadeersättning gällande läkemedelsskador ska staten ta Läkare utan gränser kritiserar läkemedelsbolagens gigantiska vinster på vaccinmonopolen, nio nya personer hade redan 2020 blivit miljardärer på vaccin, medan människor i fattigare länder fortsatt inte hade tillgång till vaccin. Dagens Medicin skrev redan 2017 om sponsoravtal mellan läkemedelsbolagen och hälso- och sjukvårdsorganisationer. Varför verkställs inte Riksdagens beslut från 2018 om återinförande av tjänstemannaansvar, är en relevant fråga. Lika relevant är återinförande av Läkareden som togs bort 1886, kopplat till tydligt straffansvar.


Viktor E. Frankl lyckades överleva fyra koncentrationsläger, inklusive Auschwitz. I sin bok ”Livet måste ha mening”, berättar han om hur han som utbildad psykiatriker valde att inta hållningen att han var där som tillfällig betraktare, för att en dag kunna rapportera om människors beteenden, inklusive sitt eget. Det och ett ständigt levandegörande av kärleken till sin fru, även om han inte visste vad som hänt med henne, höll honom vid liv till skillnad mot sina medfångar. Franko vidareutvecklade där en avgörande del av logoterapin, genom hållningen att oavsett vad man utsätts för, kan ingen beröva en ens tankar. År 1944 dog de fler fångar i koncentrationslägren än någonsin, utlöstes när fångarna fråntogs allt hopp om att få komma hem till jul och därmed all mening. 
Franko menar att vi i stället för att fråga oss vad meningen med livet är, ska vi ställa oss frågan vad förväntar sig livet av oss och vad behöver vi göra för att uppfylla den. MELLANRUM
Det som starkast etsat sig fast i mitt minne, trots att tio år gått sedan jag läste boken; är hur snabbt koncentrationsfångar befordrade att vakta sina medfångar, förvandlades till några av de värsta plågoandarna. För 20 år sedan hjälpte jag överlevande som besökte världskongressen i psykiatri i Stockholm, att dokumentera sina upplevelser. Det dem plågades mest av, var att inte ha kunnat hjälpa varken sina anhöriga eller medfångar, att överleva koncentrationslägren och bristen på att tala med någon som förstod vad de gått igenom. 


År 1945 var det bara nationalstater som kunde inrätta domstolar. Ändå lyckades dessa åtala många av de statliga företrädare som stött den tyska diktaturen. Utan att ens ha en internationell brottmålsdomstol, med rättsbefogenhet för den omfattning av brott det gällde. I justitiepalatset Nürnberg avhandlades 13 rättegångar mot de kriminella gärningar som tyskar begått under Andra världskriget.


Våra makthavare rapporterar att människor utan vaccinpass ska utestängas från arbeten, sociala aktiviteter och att vaccinerade ska vara försiktiga med att umgås med möjliga ovaccinerade, samtidigt ska fler vaccinerade kunna delta på samma evenemang, om avdelare separerar olika grupper enligt fastställda maxantal. Medan vårdpersonal med Covid måste gå till arbetet på grund av underbemanningen. Antal vårdplatser har mer än halverats sedan 2017. Redan före pandemin rapporterade läkare att nedskärningarna gått för långt, att IVA led av resursbrist, att personal efterlyste kompetensutveckling och värdiga löner. Sjukhusläkare har länge efterlyst en patienträttighetslagstiftning, med krav på resultat, kontinuitet, ökad tillgänglighet och att vårdgarantitider hålls, vilket skulle göra att alla tvingas att premiera det, medan det som inte behövs skalas bort, som den växande skaran av administratörer och den del av digitaliseringen som inte tillför vården något positivt.


Amnesty skriver i sin rapportSilenced and Misinformed: Freedom of Expression in Danger During Covid-19”, ”hur regeringar och myndigheter använt censur och bestraffning under pandemin. Hur regeringar använt ny lagstiftning för att stänga ned källor till oberoende rapportering men också att de straffat människor som försökt granska sin regerings hantering av covid-19 och andra kritiska röster genom olika attacker.”

Rapport efter rapport bekräftar den ökande psykiska och fysiska ohälsan, där studenter är överrepresenterade; Nära hälften av gymnasieeleverna lider nu av psykisk ohälsa, mörkertal oräknade. Bland högskolestudenter uppges ohälsan vara minst lika hög. Läkarstudenterna i Göteborg rasar en efter en, efter återinförande av distansstudier. De som inte klarar ensamheten kan få gå till skolan, uppger Regeringen. Har de alls förstått vikten av grupptillhörighet och att gruppdynamik är något man ständigt måste arbete med, precis som att ge elever de förutsättningar de behöver. Särskilt när så mycket rädsla och stress implementeras i vår omgivning; ett årtionde av avhumaniserande dataspel som GTA5 och knivattacker mot personal och elever i skolan. Lösningen är inte fler kurser i självmordsprevention och säkerhet, utan satsningar på gruppstärkande verksamhet. Vilka signaler ger nyanlända utplacerade i baracker, tiggande människor på gatorna, importerade låglönearbetare. Att inte kunna, att inte ha råd att delta i aktiviteter med andra, det som skapar sammanhang och mening. Vad gör det med oss.

Militärer har börjat patrullera strategiska hamnar och mitt i alla kriser släpps ännu ett par bomber, elpriserna på de avreglerade elbolagen skenar. Inte för att det råder brist på el, utan för att vi exporterar el före vi säkerställt el till våra egna medborgare och för att elpriser numer sätts på en internationell börsmarknad, timme för timme. Kundkraft som ska förhandla bäst priser till abonnenterna är numera uppköpta av det digitala elbolaget Tibbler som i sin tur Schibstedt tar allt större andelar i som majoritetsägare. På elräkningen läser jag med röd text, rörligt avtal. Sedan kommer chocken, elchocken. En pensionär berättar att han i sitt hus i Lindesberg, fått 10 000 kr mer i elräkning, han har bara maten kvar att dra in på eller att slå av värmen.

Planeringen verkar utgå ifrån att alla haft råd att investera i olika laddningsbara moduler som kan laddas när priserna sjunker. Att folk inte har annat att göra än att stirra på olika appar för att hänga med på olika priser och kurser. Samtidigt stiger bensin- och dieselpriser. Nästa aviserade prishöjning är livsmedelspriserna. Av Konsumentföreningen KF, finns inget kvar att hämta, överskottet har förlängts plöjts ner i den ena förlust genererande sidoverksamheten efter den andra, men den finns kvar, med samma dyra priser som i andra butiker och med samma lockpriser och bonuscheckar. Medan tidigare moderata arbetsmarknadsminister Littorin och Pajalas tidigare kommunalråd, numer representerar gruvan mot folket i Pajala.

Nu väntar vi bara på att aktiemarknaden ska falla och bostadspriserna med den, precis som vid varje återkommande kris, något de styrande talat om på Global Forum men flyttat fokus och skjutit framför sig. Närmar vi oss en depression nu igen medan makthavarna tömmer våra lador och i så fall i vilken form?

Text Lotte Johansson, ansvarig utgivare
Bild Jimmy Johansson


Dagens Demokrati är oberoende, uppbär inga press- eller mediestöd.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!