Översättning av Chiara Valsangiacomos text. Sista delen publiceras på söndag.

Konceptrekonstruktion

Vissa forskare hävdar att idén om flytande demokrati växte fram runt sekelskiftet [2000] i ett utpräglat icke-akademiskt sammanhang. Även om det är sant att termen myntades och fick en framträdande roll i online-forum först nyligen, främst tack vare dess verkliga tillämpningar, är idén om flytande demokrati äldre och delvis rotad i nischade akademiska debatter.

Tre konceptuella ursprung

Enligt min omtolkning av litteraturen kännetecknas flytande demokrati av tre huvudegenskaper: proxy-representation, frivillig delegering och ”online-deliberation”. Alla andra perifera funktioner kan inordnas på högre nivå under något av dessa tre attribut.

Principen om proxy-representation skapades i början av 1910-talet för att säkerställa en stark proportionell representation genom att ändra den traditionella parlamentariska regeln om “en parlamentsledamot – en röst.” Principen om frivillig delegering dök upp på 1960-talet för att främja större delaktighet och expertis genom att låta medborgarna bestämma om de skulle rösta direkt eller inte. Principen för online-deliberation infördes i början av 2000-talet för att förbättra kvaliteten på deltagandet genom att uppmuntra online-deliberation.

Proxy-representation

Begreppet proxy förekommer flitigt i litteraturen om flytande demokrati. Termen ”proxy” härstammar från det latinska verbet procurare, vilket innebär att ta hand (- curare ) om något eller någon på uppdrag av ( pro -) någon. Därför är det en vag term som har förknippats med ett brett spektrum av representationsformer.

Ett ombud beskrivs som “byrån, funktionen eller ämbetet för en ställföreträdare som agerar som ersättare för en annan“, eller som “befogenheten att företräda någon annan, särskilt vid röstning“. I allmänhet avser det den som övertar befogenheten att företräda andra.

Ett exempel: Om brittiska expats eller soldater inte kan rösta personligen eller per post, kan de utse en nära släkting, som kallas ombud, att rösta för deras räkning.

En liknande mekanism finns i Frankrike (där poströstning inte är tillåten), kallad vote par procuration, medan i vissa schweiziska kantoner och kommuner kan valsedlar avges av tredje part, en praxis som kallas Stellvertretende Stimmabgabe.

På liknande sätt används termen “proxy” för den utbredda företagspraxis att delegera aktieägarbefogenheter. Närhelst en aktieägare inte personligen kan närvara vid bolagets årsstämma, röstar ett betrott ombud å dennes vägnar, ofta efter instruktioner på ett undertecknat brev som upprättats i förväg. I varje enskilt fall förväntas den befullmäktigade utföra de uttryckliga instruktionerna från den företrädda personen som inte kan rösta fysiskt.

Om effektivare röstningsteknik fanns tillgänglig (som säker internetröstning) skulle dessa fullmakter inte längre behövas.

Även om det är möjligt för “proxy” att betyda en ren delegat, måste proxy-representation fylla en annan funktion i samband med digital flytande demokrati. Intressant nog kan “proxy” också syfta på “en siffra som kan användas för att representera värdet av något i en beräkning“.

Inom statistiken konfronteras forskare ofta med icke observerbara fenomen. När inget mått är tillgängligt för att operationalisera ett givet koncept till en variabel, letar statistiker vanligtvis efter ett indirekt mått, kallat en proxy eller surrogat, som kan approximera variabeln av intresse på grund av en stark korrelation med den. Alla proxy-variabler är inte lika lämpliga eller korrekta. Inom politiken representerar ett ombud, helst med stor noggrannhet, dem som valt honom som ombud.

Noggrannhet kan vara på två olika nivåer. Å ena sidan, i materiell eller metafysisk mening, är det kopplat till statistisk validitet: Står proxyn verkligen för vad den ska mäta eller representera? Å andra sidan kan noggrannhet vara ett rent formellt kriterium som beskriver korrektheten av beräkningsprocessen: Det vill säga all viktig information ingår systematiskt och felfritt i beräkningen. I denna andra mening kan en bättre fråga vara: Hur exakt återspeglar röstvikten för ombud fördelningen av röststyrka mellan de ursprungliga väljarna? Eller, i en demokratisk politik: Hur nära är vi ”en person – en röst” efter att ha översatt röster till parlamentsplatser?

Vissa föregångare till idén om flytande demokrati omfamnade idén om fullmakter och röstning genom fullmakt just som svar på den senare frågan. William Simon U’Ren, en historisk föregångare till flytande demokrati, definierade proxyprincipen i en petition från 1912. Då rapporterade New York Times :

Nu kommer proxy-idén. Det föreskrivs att en ledamot vid namnupprop i den lagstiftande församlingen ska avge för eller emot åtgärden, det totala antalet röster som han fått vid valet. Sålunda skulle en socialist eller förbudsman kunna avsätta sitt partis fulla styrka, även om bara ett kan bli valt.

(New York Times 1912)

Uppropet, lanserat av People’s Power League, föreslog att Oregons delstatssenat skulle ersättas med en församling på sextio medlemmar. Röstning i alla distrikt skulle tillåtas för att ge minoriteter chansen att koncentrera sin röstkraft på en kandidat som, om han eller hon blev vald, skulle avge lika många röster som han eller hon fick. Med andra ord, “varje medlem görs till ‘ombud’ för alla väljare som röstar på honom”. År 1967 erbjöd Gordon Tullock en djupare insikt i proxyrepresentation:

Låt oss anta att varje representant i kongressen, helt enkelt har rätt att avge lika många röster som väljarna har avlagt för honom. Summan skulle läggas till av datorer och den differentiella viktningen av de olika medlemmarna i den representativa församlingen, skulle representera deras relativa ställning hos väljarna.

Varje enskilt beslut skulle komma så nära en nationell folkomröstning som något representativt organ kan uppnå.

(Tullock, 1967 : 145)

Tullocks förslag hängde på ett grundläggande nytt antagande, som senare omfamnas av förespråkare för flytande demokrati, nämligen det om obegränsade valda representanter. Nästan fyrtio år senare, med utgångspunkt från samma antagande, förklarade Dan Alger kortfattat röstning genom ombud enligt följande:

Med fullmaktsröstning skulle företrädare sällan ha lika många röster, inom den lagstiftande församlingen; de skulle istället ha en viktad röst lika stor som deras väljarandel bland alla röstberättigade .

Detta ger varje röstberättigad, inte varje representant, en lika röst inom den lagstiftande församlingen.

(Alger 2006 : 4)

Grundtanken är att åstadkomma ett perfekt proportionellt representationssystem där fördelningen av befolkningens röststyrka approximeras med maximal noggrannhet.

I en ren direktdemokrati skulle alla hålla med om att principen ”en person – en röst” är rättvis, eftersom den behandlar alla väljare lika genom att tillfredsställa anonymitet. Det vill säga, oavsett när oenighet uppstår uppnås en rättvis kompromiss genom att ge varje väljare lika kontroll över val, vilket absolut kräver att man förhindrar varje systematisk uteslutning eller slöseri med röster.

Detta ideal om processuell rättvisa kan överföras till representativ demokrati, där det mest rättvisa sättet att tillämpa standarden “en person – en röst” är via proportionell representation, vilket minimerar det formella (procedurmässiga) slöseriet med röster jämfört med majoritets-system.

Förfarandet som garanterar proportionell representation vid omröstning med fullmakt kan dock inte vara detsamma som i traditionella representativa demokratier, med sina fasta parlament och konkurrensutsatta val. Där ligger fokus på att matcha andelar av nationella röster med andelar av riksdagsmandat, varefter regeln ”en riksdagsledamot – en röst” gäller.

Däremot avviker proxy-representation från detta antagande, eftersom inget fast antal platser är specificerat på förhand, vilket innebär att både valkonkurrens och omvandlingen av röster och platser elimineras.

Det viktigaste är att avsaknaden av ett tak för fullmakter innebär att det systematiska slöseriet med röster elimineras: Alla avgivna röster registreras och räknas, utan undantag.

Att räkna ihop alla röster är därför det enda sättet att bevara de ursprungliga väljarnas makt mot ombudens. Ironiskt nog är “procedurmässiga ojämlikheter” det enda sättet att säkerställa perfekt proportionell representation, eftersom röstvikterna perfekt återspeglar fördelningen av röststyrka bland de ursprungliga väljarna. Ett argument mot omröstning med fullmakt kokar därför ner till ett argument mot proportionell representation.

Chiara Valsangiacomo, Institutionen för statsvetenskap, ordförande för politisk filosofi, University of Zurich, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich.
E-post: chiara.valsangiacomo@uzh.ch

Läs artikeln i sin helhet och på originalspråk via länken nedan:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spsr.12486

Jesper Ek

Dagens Demokrati uppbär inga mediastöd. Kände du att du fick ut något av artikeln och vill läsa mer av oss, stötta oss genom prenumeration på Patreon!

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!