Bingo! Det är avklarat! 160 människor har framlottats och väntar med spänning, tillsammans med oss, på sin insats, vid ‘Bürgerrat Demokratie’ (medborgarråd Demokrati), i Leipzig under två veckoslut i september. Det ger råd, rekommendationer och diskuterar, vad som saknas i vår demokrati, vad som gör den mer verkningsfull. I förväg har många människor från hela Tyskland och ur politikerleden tänkt till och kommit till några resultat vid sex regions-konferenser. “Det handlar dock om att hur vi demokratiserar parlamenten genom medborgardeltagande”, sammanfattade ministerpresident Bodo Ramelow det så träffande, när han hade samarbetat i tre timmar med medborgarna vid bordet. Och i München kom en CSU-ledamot fram till denna punkt: “Ett medborgarråd ger mig i grunden svar på sådana frågor, som jag inte kunnat ställa till väljarkåren mellan valen”. Och nu kommer ni! – förhoppningsvis till vår dag för demokratin den 15 november framför Riksdagen. Vi kommer att tillsammans med er bygga en jättestor levande mosaik, som har sin fulla verkan i fågelperspektiv och blir ett storartat evenemang i samband med överlämnandet av resultaten från medborgarråden till Förbundsdagen och dess talman. Där erfar ni också, vad alla de framlottade medborgarna upplevt. //Claudine Nierth, talesperson, Mehr Demokraties styrelse


Demokratipolitiska krav i valprogrammen – en översikt av Oliver Wiedmann
Med förbundsdagsvalet och en ny regeringskoalition erbjuds på nytt chansen att vidareutveckla och därmed stärka demokratin i Tyskland. Men vad vad planerar partierna för kommande mandatperiod? Och hur bedömer vi i Mehr Demokratie deras demokratipolitiska planläggning?

Vad står det i valprogrammen?
Unionspartiernas valprogram innehåller inga substantiella uttalanden om medborgarnas politiska medverkan – varken med direktdemokrati eller framlottade medborgarråd. Medborgardeltagande dyker endast upp i avsnittet om modernisering av förvaltningen. I fråga om formen för deltagande, till exempel ‘hackatons’, borde medborgarna utarbeta konkreta lösningar. Även när det gäller ämnen som kontroll av lobbying eller utvidgning av transparensbestämmelserna finner man inget. Något konkretare blir programmet i fråga om förstärkande av den europeiska demokratin. Parlamentet borde få möjlighet att sända in lagförslag.
Utvärdering:
Utbyggnaden av medborgerligt deltagande eller transparens verkar inte ha spelat någon roll. Det återstår att invänta hur unionspartierna kommer att förhålla sig till detta vid koalitionsförhandlingarna.
www.cdu.de/artikel/ein-guter-plan-fuer-deutschland
Det är de Gröna som uttalar sig tydligast för utformning av medborgarråd på Förbundsnivå. De avstår dock från ett klart uttalande om folkomröstningar i hela landet. Det ska endast prövas “direktdemokratiskt förfarande i vissa rådfrågningar” gällande medborgarråd.
När det gäller parlaments- och rösträttsreformen förespråkar de en reducering av valkretsarna. De Gröna ställer upp för en grundlagsenlig paritetslag, en kommunal rösträtt för tredjestatsmedborgare och sänkning av rösträttsåldern till 16 år för förbundsdags- och EU-val.
I valprogrammet finns flera idéer för mer transparens – däribland såväl en transparenslag som en skärpning av lobbyregistret.
På EU-nivå ska en del av ledamöterna i framtiden väljas från transnationella listor. Parlamentet ska erhålla full initiativ- och budgeträtt. Det europeiska medborgarinitiativet ska stärkas; i och med att kommissionen skall vara tvungen att inom ett år efter ett framgångsrikt medborgarinitiativ lägga fram ett lagförslag, som parlamentet röstar om
Utvärdering:

SPD. Då de Gröna kan förutsättas få en central roll i koalitionsförhandlingarna, står det inte så illa till med chanserna för medborgarrådens förankring under kommande mandatperiod. Man kan knappast vänta sig initiativ för mer direktdemokrati. Medan det redan i valprogrammet 2017 inte längre dök upp medborgarbegäran eller beslutande folkomröstning, finns det i aktuellt valprogram från SPD inte på någon plats utsagor om landsomfattande beslutande folkomröstning. Istället för det finns inslag om verktyget medborgarråd i programmet, även snarast defensivt formulerat: “Vi ska ta upp erfarenheterna från medborgarråden och göra det till vår uppgift att beträda nya vägar för det omedelbara deltagandet i statliga beslut”. Även SPD verkar för en reformerad sociallagstiftning. Katalogen över skattefinansierade ändamål skall utvidgas och politiskt arbete tillåtet. Informationsfriheten skall vidareutvecklas genom en transparenslag. Kommande mandatperiod skall införas ett legislativt och exekutivt fotavtryck. Dessutom kan SPD tänka sig att sänka rösträttsåldern till 16 år. På europeisk nivå vill SPD arbeta för enhetlig rösträtt i hela EU och för stärkande av EU-parlamentet, i och med att det ska få rätt till fullt medbestämmande inklusive initiativrätt.

Utvärdering: SPD tar avstånd från direktdemokrati på förbundsnivå och för istället in medborgarråd på spelplanen. Detta är så mycket mer att beklaga, då kraven på landsomfattande folkomröstning så här långt självklart tillhörde deras program.

FDP uttalar sig i sitt valprogram för medborgarråd och ytterligare verktyg för medverkan. Den representativa demokratin vinner på “nya verktyg för medborgarnas delaktighet utanför valen. Beslutande adressat och uppdragsgivare för mer medborgardeltagande är för oss vid sidan av parlamenten, till exempel genom, med slumpval bemannade medborgarråd.” Partiet skulle därutöver vilja förlänga mandatperioden till fem år och minska antalet valkretsar. Det skall införas ett transparensregister och rösträttsåldern sänkas till 16 år. FDP verkar dessutom för ett europeiskt konvent för att utarbeta en ny EU-författning, som skall beslutas genom folkomröstning. EU-parlamentet ska väljas med enhetlig rösträtt och byggas ut till ett fullständigt parlament med initiativrätt.
Utvärdering: Även FDP tar avstånd från direktdemokrati. Det är att framhålla, att de fortsätter att verka för ett EU-författningskonvent med tillhörande folkomröstning. Positivt att bedöma är också kravet på medborgarråd.

Alternative für Deutschland har inget till övers för medborgarråd. Vid plenardebatten i maj betecknade företrädaren dessa som demokratisimulering och fult magijippo. I sitt valprogram kräver de folkomröstningar enligt schweizisk förebild. Grundlagen skall inte kunna ändras utan medborgarnas tillstyrkande. De kräver såväl veto- som initiativrätt för medborgarna. Även Förbundsdagen ska få rätt att utlysa folkomröstning. AfD vill minska Förbundsdagen till hälften, uttalar sig för begränsning av mandat- och tjänsteanställningstid och pläderar för ändringsbara listor vid förbundsdagsvalet.

Utvärdering: AfD försöker som förut ställa direkt demokrati i motsatsställning till den parlamentariska. De talar om en politisk klass, vilkens främsta intresse är att ha makten. Direktdemokrati borde erbjuda innehåll. Denna uppfattning motsvarar vår idé om direktdemokrati, ty direktdemokrati, medborgardeltagande och parlamentarism borde gripa in i varandra. Ytterligare upplysning om de konkreta föreställningarna ger lagförslaget. Detta ställer beslutande folkomröstningar över parlamentariska beslut och rättsskipningen. Detta är varken förnuftigt eller förenligt med grundlagen. Lagar som beslutats genom folkomröstning borde bara kunna ändras genom folkomröstning.

Linkes programutkast innehåller omfångsrika krav på mer medbestämmande. Det borde införas medborgarbegäran och beslutande folkomröstning, en privatiseringsbroms samt vetorätt för parlamentsbeslutade lagar. De pläderar för lottningsbaserade medborgarråd, offentliga utskottssammanträden i Förbundsdagen, en sänkning av rösträttsåldern till 16 år och rösträtt på alla nivåer för migranter som bor i Tyskland. Även DIE LINKE vill stärka civilsamhället med en reformerad sociallgstiftning. Dessutom ställer de upp för mer transparens och lobbykontroll. De kräver exekutivt fotavtryck liksom en oavhängig lobbykontrollant. Lagen om informationsfrihet skall byggas ut med en transparenslag. De vill generellt förbjuda bidrag till folkvalda och få alla sidoinkomster offentliggjorda. Även EU borde bli mer demokratiskt, genom att parlamentet får full initiativrätt. Det borde för hela EU finnas medborgarbegäran och beslutande folkomröstning samt införas ett transparensregister för mer lobbykontroll.

Utvärdering:
Många krav överlappar med Mehr Demokraties position. Positivt att framhålla är att DIE LINKE alltjämt står för direktdemokrati på förbundsnivå. För dem är medborgarråd och folkomröstning ingen motsats utan kompletterande medel, för att ytterligare demokratisera den representativa demokratin.
Oliver Wiedmann (Kontorschef vid Mehr Demokratie Berlin/Brandenburg)

Resuméer Demokratie f d mdmagazin #3 / Lennart Hedman

Swisha ett bidrag till Dagens Demokrati, vi uppbär varken presstöd eller partistöd, 1235383740 skriv ”Dagens demokrati”

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!