Resumé av en artikel ur #4 av mdmagazin 2020 (övers. L Hedman)

Förbundsdagen har ett problem. Jämfört med totalbefolkningen sitter i parlamentet för få kvinnor och invandrare, utan också för få landsbygdsbor och för få med enbart grundskola. Det påvisade för en tid sedan Süddeutsche Zeitung i en rundfråga bland ledamöterna.

Av 709 ledamöter var bara 209 kvinnor. Bara 21 av de 709 var i åldern mellan 21 och 29 år. Skulle antalet yngre i Förbundsdagen motsvara befolkningen, måste det bli 63 fler. Liknande gäller för människor med invandrarbakgrund. Lärare och jurister är de dominerande yrkena. Hantverkare eller landsbygdsbor hittar man sällan. Akademiker behärskar skeendet.

Parlament som Förbundsdagen representerar befolkningen rätt bra gällande politisk uppfattning, men mycket dåligt när det handlar om en socialdemografisk profil av befolkningen. Där ser sig många människor inte representerade med sin grupptillhörighet. Men undersökningar visar att någon ur den egna gruppen anses som trovärdig. Politikens förtroendekris är också en representationskris.

Vem är emot detta? På senare tid tar allt fler orter med medborgarråd i politiska belut. Medborgarråd är tillfälliga framlottade församlingar av människor, som under en begränsad tid befattar sig med lösning av politiska problem. Det speciella med dem är: Medlemmarna är efter ålder, kön, bostadsort, storlek på samhälle, utbildning och migrationsbakgrund en avbild av befolkningen. Där sitter manliga och kvinnliga hyresgäster bredvid manliga och kvinnliga elever, managers bredvid hantverkare och landsbygdsbor bredvid stadsbor. Deltagarna i dessa medborgarråd sammanställs genom kandidatgrupper som sorterat de personer, som på förhand utlottats ur hela befolkningen och inbjudits att delta i medborgarråd.

Med hjälp av experter och med professionell moderation informerar sig deltagarna om det ämne som står på dagordningen. Därvid befattar de sig med lösningsförslag och pro-kontra-argumentation. Till slut uppstår en lista på handlingsförslag, som sammanställda i ett medborgardokument överlämnas till politiken. Deltagarna drabbas inte av några kostnader. Vård av barn och anhöriga ordnas. Sammanträdesorterna är fullt tillgängliga.

Särskilt kända har Citizen’s Assemblies i Irland blivit med ämnen som abort och likkönade äktenskap. När det gäller klimatkrisen kommer medborgarråd också allt mer att sättas in i detta ämne för utarbetande av lösningsförslag. Till att börja med har ett klimat-medborgarråd i Frankrike formulerat 149 förslag till landets framtida klimatpolitik. President Emmanuel Macron och hans regering vill genomföra det mesta av dessa förslag.

Medan ett förfarande likt medborgarråd redan sedan 70-talet har universitetet i Wuppertal haft utvecklade planeringsceller, mestadels tillämpade lokalt, ägde den första tillämpningen av detta förfarande på hela-landet-basis rum för kort tid sedan. I september 2019 träffades 160 med lotten utvalda människor från hela Tyskland i Leipzig, för att utveckla idéer om förbättring av demokratin i Tyskland. Det var Mehr Demokratie och Schöpflin Stiftung i samarbete med deltagarföretagen IFOK och Nexus, som organiserade en framlottad församling. Ur denna uppstod förslag som landsomfattande beslutande folkomröstning, inrättande av en stab för medborgardeltagande och direktdemokrati samt upprättande av ett lobbyregister. Utgående från egna erfarenheter hemifrån krävde de lottade medborgarna emellertid också att medborgarråd skulle institutionaliseras i hela landet.

Förbundsdagspresident Wolfgang Schäuble stödde deltagarna i medborgarrådet i detta avseende. “Medborgarrådet […] är ett verkligen viktigt försök och därför anbefaller jag starkt att vi i Förbundsdagen sysslar med det och även försöker genomföra det”, sade han vid mottagandet av medborgarrådets förslag i november. Resultatet är att äldrerådet i Förbundsdagen uttalat sig för ett medborgarråd i juni. Ämnet är Tysklands roll i världen. Förbundsdagspresident Schäuble kommer att officiellt ta över beskyddarfunktionen för detta medborgarråd. Resultaten kommer att ingripa i Förbundsdagens beslutsfattande i utrikespolitiska frågor.

Men vid sidan av förbundsdagspresident Schäuble har även en rad deltagare i medborgarrådet själva propagerat bland sina lokala förbundsdagsledamöter för genomförande av dessa och andra förslag från medborgarråd. Därför besökte de ledamöterna i deras valkretskontor och upplyste delvis även pressfolk så att de skulle informera om deras arbete.

Härigenom visar sig ytterligare en positiv effekt av medborgarråden. De möjliggör för deltagarna att få erfarenhet av politisk självverksamhet. Hittills mestadels politiskt passiva människor upplever sig som kompetenta och utvecklar ett politiskt självförtroende till varaktigt engagemang. Att få erfarenhet av självverksamhet är inte minst också ett bra skydd mot populism och extremism.

Tillfälligt framlottade medborgarråd har ytterligare fördelar jämfört med valda parlament. Medan ledamöter mestadels är bundna till ett politiskt parti och innehållet i dess program, är deltagarna i medborgarråden inte fångade i partikonkurrens och -disciplin. De har ingen plikt mot någon väljargrupp och påverkas inte av lobbyinflytande. I stället diskuterar de som jämlika bland jämlikar på ögonhöjd i ett maktfritt rum. Det handlar om att lyssna på varandra, lära av varandra och uppnå ett gemensamt resultat som gynnar det allmänna bästa.

Med det kommande medborgarrådet om Tysklands roll i världen handlar det för förbundsdagspresident Schäuble att “vid sidan om bearbetandet av nämnda ämne, framför allt också att undersöka om ett sådant nytt verktyg är lämpligt som stöd för det parlamentariska arbetet och att utveckla ett format för Tysklands förhållanden på hela-landet-basis.” Man får alltså känna sig spänd inför den vidare utvecklingen.

Thorsten Sterk (Kampanjen för Medborgarråd Demokrati)

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!