Medborgarrådets inledande presskonferens väckte stort intresse bland tidningar, TV och radio. Regionalkonferenserna fick respektive lokalpress att ta upp ämnet.

Vid de sex kvällskonferenserna deltog mellan 15 och 45 medborgare. Med runt borden satt alltid ledamöter från alla Förbundsdagens partier. Deras uppgift var att höra på deltagarnas ärenden, att klargöra vad som redan är möjligt att påverka och om vad Förbundsdagen redan debatterat. Handlar det om ett senare genomförande av resultaten från  medborgarråden, är ledamöter som deltagare i medborgarrådet förbindelselänkar i parlamentet.

“Att leva i en demokrati är tyvärr ingen självklarhet, även om vi i Tyskland numera vant oss mycket vid det. Därvid är det ofrånkomligt att vi oupphörligt försvarar och håller högt demokratins kärna – åsiktsbildningens öppna och transparenta process”, sade Ralph Brinkhaus, CDU/CSU:s partigruppsledare i Förbundsdagen, vid regionkonferensen i Gütersloh.

Jubel på Facebook

Efter regionalkonferenserna började lottningen för det landsomfattande medborgarrådet. 75 kommuner från byar till storstäder ställde till förfogande adresserna till slumpvis utvalda invånare med tyskt medborgarskap och lägsta ålder 16. Adressaterna tillskrevs och inbjöds att delta i medborgarrådet i Leipzig. Ur de framlottade har uppstått en grupp av människor, som genom kön, ålder, utbildning, bostadsort, gemenskapsstorlek och migrationsbakgrund ger en mycket bra avbild av den faktiska befolkningen. Underrättelsen om deltagande utlöste glädje “Ofattbart!!!!! demokratins medborgarråd … och jag är med”, jublade en av de framlottade på Facebook.

Några kommuner fråntog dock sina medborgare möjligheten till deltagande i medborgarrådet. Staden Frankfurt liksom staden Kassel vägrade av dataskyddsskäl att lämna ut invånardata. Frankfurts förvaltning föreslog istället att “uppmärksamma en bred personkrets i Frankfurt am Main på er verksamhet och lotta bland de intresserade”. Bara de människor som anmält sig vore då inget slumpmässigt urval, varför vi inte godtog detta förslag.

Förbundspresidenten är för Medborgarråd

Under tiden finner Medborgarråd Demokrati också prominenta vänner. “Demokratin behöver sådana impulser till förnyelse”, sade Förbundspresident Frank-Walter Steinmaier vid statsbanketten till ära för irländske presidenten Michael D. Higgins den 3 juli i Berlin. “Med stort intresse har jag följt irländska Citizens’ Assemblys arbete, till exempel med att förbereda folkomröstningen beträffande aborträtt.

99 irländare, som förut aldrig träffats;  studerande, lastbilschaufförer, lärare, ingenjörer, folk från vården – ett tvärsnitt av samhället – samlades för detta på ett hotell i Dublin. Förespråkare såväl som motståndare till grundlagsändringen. De talade med varandra, utbytte argument, vägde för och emot. ‘Not exactly the stuff of political revolution’, kommenterade en dagstidning. Och dock lyckades det för dessa medborgare att föra en av de politiskt och etiskt svåraste frågorna från konfrontation till konsensus. Jag finner att detta exempel kan ge oss modet att tro på skapandekraften hos vår demokrati”, enligt Förbundspresidenten.

Framlottade grupper är mer representativa

“När det handlar om att spegla hela befolkningens sociala uttryck och världsåskådning så bra som möjligt, är framlottade grupper mer representativa”, sade politikvetenskaparen professor Hubertus Buchstein nyligen i ett bidrag från FAZ på detta tema. På den kommunala nivån är det mycket hög sannolikhet att bli framlottad någon gång i sitt liv. Om medborgarna sedan skulle fortsätta grupparbetet, skulle de utveckla ett långvarigt politiskt intresse bortom sin tid i medborgarrådet. Detta har belagts i studier. Ämnen att ta upp i medborgarråden föreslår Buchstein framtidsteman, som skulle ha stor relevans för flera generationer som till exempel klimatskyddet. Dessutom passar framlottade grupper bra på kommunal nivå, när komplexa konfliktlägen finns, som ofta vid trafikplanering.

Tyngdpunkt Storbritannien

I Storbritannien skjuter medborgarråd under tiden upp som svampar ur jorden. Som följd av de goda erfarenheterna i Irland planeras eller pågår just nu likartade lokala medborgarförsamlingar.

Ett första nationellt medborgarråd ska inom kort befatta sig med möjliga åtgärder mot en klimatkatastrof. Lokala medborgarförsmlingar med samma tema blir det i Camden, Devon, Lambeth, Oxford och Sheffield. I Londonstadsdelen Camden avgav det första klimat-medborgarrådet i juli 2017 sina förslag till lokala åtgärder mot klimatförsämringen. I Skottland och Wales inrättades medborgarråd för att ge råd beträffande framtiden för de båda landsdelarna.

Exemplet Belgien

Medborgarråd finns också på andra sidan engelska kanalen. I Frankrike äger i oktober rum ett nationellt medborgarråd gällande klimatförändringarna. I Belgien har parlamentet i tyskspråkiga landsdelen Eupen med sina 77 000 invånare beslutat inrätta en framlottad medborgarförsamling. Medborgarrådet ska vara permanent och bli en sorts andra parlamentskammare.

Medborgarrådet som inrättades 16 september ska ha 24 medlemmar och finns i tjänst 18 månader, varefter en tredjedel byts ut var sjätte månad mot andra framlottade medborgare, som kommer från församlingar med 25 – 50 medlemmar, som också lottats fram. De framlottade deltagarna skall behandla ett till tre ämnen per år som föreslås av regering, parlament, två medlemmar eller vanliga medborgare som lyckats samla 100 namnunderskrifter. Minimiåldern har satts till 16 år och deltagandet är frivilligt. Medborgarrådets förslag är inte bindande, men regering och parlament måste vid avslag offentligt försvara varför de avslår.

Stöd på plats

Stöd kommer lokalt för vårt projekt Medborgarråd Demokrati genom medborgarinitiativ. “Folk återfår genom ett medborgarråd känslan att deras åsikter och idéer samt angelägenheter åter hörs och får verkan.” Så beskrev Johanna Weber en av de viktigaste funktionerna hos framlottade medborgarförsamlingar. Weber från gruppen “Nur Mut!” (“Bara Mod!”) hade tillsammans med andra kvinnor initierat det första medborgarrådet i Berlin. Hon hade lyckats få staden och stadsdelen att ta fasta på idéerna som gruppen utvecklat och även finansiera genomförandet av medborgarrådet. I stadsdelen Tempelhof-Schöneberg mötte initiativet stort gensvar. Stadsdelens borgmästare Angelika Schöttler (SPD) visade sig entusiastisk för de av de deltagande medborgarna utformade förslagen gällande stadsdelens framtid. Stadsdelsförsamlingen söker nu vägar att förverkliga uppslagen.

“Nur Mut!”-medlemmen Uta Claus tycker mycket bra om Medborgarråd Demokrati, “eftersom på detta vis relativt många medborgare tilltalas och därtill berörs så att de tänker på ämnet demokrati och sin medverkan i denna. Jag tycker det är mycket spännande att se vilka förslag som utarbetas”.

De i Leipzig utarbetade förslagen till framtid för vår demokrati, kommer att överlämnas den 15 november i Berlin som medborgardokument till Förbundsdagspresident Wolfgang Schäuble. Mehr Demokratie kommer att driva på för att de utarbetade förslagen ska debatteras i Förbundsdagen och om möjligt omsättas i oförändrat skick.

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!