Med svenska förvaltningsmodellens relativt lilla regeringskansli och fristående myndigheter, har svenska myndigheter en viktig roll i beslutsfattande på EU-nivå. Det är därför av yttersta vikt att myndigheterna styrs av personer som har ekonomiskt sinne, perspektivet Sveriges skattebetalare och en fungerande inre moralisk kompass.

2017 anses Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson olämplig för sitt uppdrag, efter SVT:s granskning av hur Skatteverkets ledning understött skatteflyktingars obenägenhet att skatta i Sverige, genom att ringa och varna misstänkta prominenta personer. Dåvarande finansminister Magdalena Andersson, numer statsminister, rekryterar honom istället till sitt finansdepartementet, medan problemet kvarstår med att få in skattemedlen.

I oktober 2017 utses Katrin Westling Palm till ny generaldirektör för Skatteverket, känd för sina storslagna myndighetsfester, 3,5 miljoner kronor bara för en fest under sin tid som Generaldirektör för Pensionsmyndigheten och som för första gången av budgetskäl tvingades sänka pensionerna. Ja festen gick på samma budget. Joel Dahlberg beskriver i sin bok “Pensionsbluffen”, mer ingående om Pensionsmyndighetens gärningar, bland annat under Westlings ledning, 2010-2017. Westling var för övrigt ekonomidirektör och planeringschef på Skatteverket 1997–2004, så ny i skattelaget är hon inte. Mindre än ett år efter hennes tillsättning, 1 augusti 2018, går Skatteverket från att vara en enrådighetsmyndighet med en generaldirektör, vilken inför Regeringen ansvarar för verksamheten, till att bli en så kallad styrelsemyndighet.

En styrelsemyndighet leds av en styrelse, i en sådan får myndighetschefen inte vara ordförande eller vice ordförande. Någon styrelse tillsattes dock inte de närmaste två åren. Däremot fattade regeringen beslut om övergångsbestämmelser för att generaldirektören skulle ha de befogenheter som styrelsen normalt inte kan delegera, som att fatta beslut om föreskrifter. Tiden begränsades i tid till den 31 oktober 2018, medan styrelsen tillsattes först nästan tre år senare, den 1 september 2021. Vem ansvarar för de beslut och ändrade föreskrifter som togs däremellan?

Är det fler myndigheter som arbetar på samma sätt och vad är nästa steg efter att ha blivit en styrelsemyndighet. Bestämmer mig för att dyka ner i äldre motioner. Moderaten Carl-Erik Hedlund förklarar redan 1997 hur det statliga Vin och spritmonopolet kan börsnoteras;

”Ur alkoholpolitisk synvinkel har V&S ingen väsentlig roll att spela längre, och staten bör därför pröva önskvärdheten att behålla ägandet i bolaget. Min uppfattning, baserad på erfarenhet från näringslivet, är att ett företag mår bäst när det finns tydliga och engagerade ägare. Staten är per definition inte en lämplig ägare till företag som skall verka i konkurrens. För att ge V&S möjligheter att utvecklas bör således bolaget få nya ägare. Företagets största tillgång är varumärket Absolut Vodka, vilket är värt många hundra miljoner kronor. En privatisering av V&S kan ske antingen genom att bolaget introduceras på Stockholms Fondbörs eller att staten säljer företaget till något internationellt företag inom dryckesindustrin. Riksdagen bör således ge regeringen i uppdrag att förbereda en privatisering av Vin & Sprit AB.”

Är det så det går till? Kan vi då förvänta oss att även dem cirka 250 nuvarande myndigheterna kommer att gå den vägen och att generaldirektörernas roll övergått till att guida styrelsen i det arbetet inom offentlig sektor, tillsammans med några nyckelspelare.

Regeringskansliets hemsida, de är också en styrelsemyndighet, kan ni läsa rapporter och revisioner från de senaste åren. Jämför sedan namnen i styrelser med uppgifter från olika motioner och på styrelsesammansättningarna i de statliga styrelsemyndigheterna med styrelsesammansättningarna i företagen som köper upp det skattebetalarnas ”representanter” säljer ut. Vad betalar vi skatt till har blivit en högst väsentlig fråga.

Om vi tittar på den avreglerade elevhälsan till exempel, skrevs det in i Skollagen att deras centrala uppgift är hälsofrämjande och förebyggande, att stödja skolans lärande och utvecklande uppgift. Medan Elevhälsan körts i botten med skolor som gått från att ha egna skolsköterskor och kuratorer till att bolag säljer in timmar till skolorna och/eller startar större och större enheter. Så bygger man varken bra relationer, bra verksamhet eller ekonomi för staten att utveckla verksamhet. Däremot ökar man marknaden för de mer eller mindre avreglerade vårdcentralerna, dit även eleverna nu slussas, efter att självmordstalen ökat med 1 % per år i åldersgruppen 15-24 år, de senaste 20 åren och såväl självskadebeteenden som våldet i skolorna ökar, toppat av fyra skoldåd med dödlig utgång bara i år.

Tittar vi på Alla bolag slås jag av kopplingarna mellan det skandalomsusade Attendo och Systembolaget. Det mesta verkar idag drivas utifrån allt större koncerners intresse av minsta möjliga insats till största möjliga vinstmaximering, med ett tydligt mönster – desto mer ”kunder”, alltså vårdtagare, elever, och så vidare, desto mer ökar vinsterna för koncernerna. Medan lönerna avstannar eller till och med gått bakåt för många grupper men bara för de som arbetar på golvet. De är också de som får allt mindre del av pensionskakan, trots att 43% av BMP består av skatter. Allt fler vanliga medborgare har inte längre reserver att ta av när förändringar i omvärlden leder till prishöjningar på mat, el, bränsle och skattehöjningar, eftersom momsen höjs i motsvarande grad.

Så här ser Skatteverkets styrelse ut:
Sten Olsson, ordf, f.d. statssekreterare och ordförande i Statens fastighetsverk
Agneta Börjesson, f.d. riksdagsledamot.
Mats Dillén, f.d. generaldirektör för Konjunkturinstitutet.
Anne-Marie Eklund Löwinder, Chief Information Security Officer vid Internetstiftelsen.
Carl Gustav Fernlund, f.d. domare i Europeiska unionens domstol.
Annika Lundius, tidigare vice verkställande direktör i Svenskt näringsliv, styrelseledamot i AB Industrivärden.
Åke Södermark, senior rådgivare på it-området och tidigare Chief Information Officer i koncernledningen för TeliaSonera AB.
Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket.

Text Lotte Johansson, journalist & ansvarig utgivare


Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!