Vi publicerar en översatt artikel av Chiara Valsangiacomo i flera delar. Varje söndag publiceras en ny del.

Konceptrekonstruktion

Vissa forskare hävdar att idén om flytande demokrati växte fram runt sekelskiftet [2000] i ett utpräglat icke-akademiskt sammanhang. Även om det är sant att termen myntades och fick en framträdande roll i online-forum först nyligen, främst tack vare dess verkliga tillämpningar, är idén om flytande demokrati äldre och delvis rotad i nischade akademiska debatter.

Tre konceptuella ursprung

Enligt min omtolkning av litteraturen kännetecknas flytande demokrati av tre huvudegenskaper: proxy-representation (Del 2), frivillig delegation (Del 3) och ”online-deliberation” (Del 4). Alla andra perifera funktioner kan inordnas på högre nivå under något av dessa tre attribut.

Principen om proxy-representation skapades i början av 1910-talet för att säkerställa en stark proportionell representation genom att ändra den traditionella parlamentariska regeln om “en parlamentsledamot – en röst”. Principen om frivillig delegering dök upp på 1960-talet för att främja större delaktighet och expertis genom att låta medborgarna bestämma om de skulle rösta direkt eller inte. Principen för online-deliberation infördes i början av 2000-talet för att förbättra kvaliteten på deltagandet genom att uppmuntra online-deliberation.

Befintliga definitioner

Inkonsekvent användning av termen hindrar oss från att förstå fenomenet flytande demokrati, uppskatta dess unika karaktär och utnyttja dess potential för förändring

Föregående avsnitt (Del 2 och 4) presenterade en litteraturbaserad typologi av de nyckelelement som kännetecknar flytande demokrati, men utan att diskutera konkreta definitioner. Faktum är att det är ovanligt att hitta tydliga definitioner av flytande demokrati i litteraturen. Forskare tar ofta tyska Piratpartiet som ett föredöme eller beskriver helt enkelt flytande demokrati som en blandning av direkt och representativ demokrati. Därför saknar vi en standarddefinition av flytande demokrati som accepteras av forskare, vilket är något nedslående eftersom inkonsekvent användning av termen hindrar oss från att förstå fenomenet flytande demokrati, uppskatta dess unika karaktär och utnyttja dess potential för förändring. I det följande diskuterar jag de två allmänna tillvägagångssätten för att beskriva flytande demokrati, såväl som fyra specifika definitioner, samtidigt som jag tar upp några av deras mest uppenbara brister.

Flytande demokrati likställs ibland med det tyska Piratpartiets inre angelägenheter. Att peka på det verkliga fenomenet som mest föredömligt förverkligar idén om flytande demokrati, även om det är en användbar definitionsstrategi, har sina begränsningar: För det första eftersom ostensiva definitioner misslyckas med att identifiera attributen för detta nya fenomen; för det andra eftersom denna begränsade definition, genom att inte ge någon insikt i dess innebörd, inte kan välja ut andra möjliga instanser av flytande demokrati. Associationen mellan flytande demokrati och tyska Piratpartiet gör det omöjligt att föreställa sig vart någon annanstans begreppet flytande demokrati skulle kunna tillämpas. Det blir också för lätt att misskreditera flytande demokrati baserat på tyska Piratpartiets misslyckade experiment eller att avfärda nya tillämplingar av flytande demokrati som oförenliga med tyska Piratpartiets fall.

Ett annat sätt är att betrakta flytande demokrati som en balanserad blandning av direkt och representativ demokrati. Till exempel definieras flytande demokrati av Donoso (2003) som “ett röstningssystem som migrerar längs linjen mellan direkt och representativ demokrati“, av Green-Armytage (2015: 190) som “en mellanväg mellan dessa två val” eller igen av Blum och Zuber (2016: 165) som

ett förfarande för kollektivt beslutsfattande som kombinerar direkt demokratiskt deltagande med en flexibel redogörelse för representation.

Dessa definitioner är ägnade att identifiera karaktären av flytande demokrati som varken ett rent direkt eller ett rent representativt kollektivt beslutsfattande system. Dessa definitioner kan dock isolerat inte tydligt skilja mellan flytande demokrati och närliggande begrepp, till exempel halvdirekta demokratier med initiativ och folkomröstningar som Schweiz eller USA.

Sällan försöker forskare med sina egna definitioner av flytande demokrati, som tenderar att vara ganska kontextspecifika och icke-generaliserbara. Vissa av dem är ganska djupa och differentierade och saknar därför de krav på sammanhängning och sparsamhet som beskrivs i metodanmärkningar. Till exempel, Ford (2002: 4) räknar upp sex kärnprinciper för delegativ demokrati:

  1. 1. val av roll,
  2. 2. låga hinder för deltagande,
  3. 3. delegerbar auktoritet,
  4. 4. individuell integritet,
  5. 5. delegerbart ansvarstagande och
  6. 6. individstyrd omdelegering. 

Punkt 1 motsvarar principen om frivillig delegering, punkt 3 principen om proxy-representation. Ändå kan en ideal typ av flytande demokrati konstrueras utan de andra egenskaperna: punkt 6 härleds från principen om frivillig delegering, medan 2, 4 och 5 är viktiga demokratiska element som inte är unika för flytande demokrati.

På liknande sätt listar Blum och Zuber (2016: 165) fyra väsentliga “delar”:

  1. 1. direkt demokrati,
  2. 2. flexibla delegeringar,
  3. 3. metadelegering och
  4. 4. omedelbar återkallelse. 

Trots en exakt beskrivning av flytande demokrati-processen ger denna lista ingen sparsam definition. Komponent 2 motsvarar principen om frivillig delegering, som lyfter fram förmågan att fördela sin röststyrka flexibelt snarare än frivilligt. Ändå kan del 1, 3 och 4 alla inordnas under 2 och är i bästa fall i ytterkanten till flytande demokrati. Om jag är fri att delegera när jag vill kan jag rösta direkt när jag bestämmer mig för att inte delegera. Det följer också, som jag hävdar i Frivillig delegering (se Del 3), att delegater har samma rätt till delegering. På liknande sätt kan befogenheten att återkalla delegering härledas från nödvändigheten att bevara delegeringarnas frivillighet.

Medan proxy-representation utelämnas från Blum och Zubers grundmodell, anser Alger (2006: 4) att

fördelningen av proxy-röster mellan representanter och den resulterande röstvikten för representant [är den] viktigaste egenskapen vid röstning genom fullmakter. 

Alger’s diskussion om ämnet är primärt inriktad på proxy-röstning på bekostnad av principen om frivillig delegering, som misstolkas.

Slutligen föreslår Miller (1969: 107–8) definitionen att flytande demokrati är ett “program för att göra de bättre egenskaperna hos direktröstning kompatibla med den praktiska nödvändigheten av viss representation“, som argumenteras i nästa avsnitt där jag anser att min egen definition är en anpassning och förfining av Millers första försök att definiera ett begrepp som vid den tiden fortfarande var namnlöst.

Chiara Valsangiacomo, Institutionen för statsvetenskap, ordförande för politisk filosofi, University of Zurich, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich.
E-post: chiara.valsangiacomo@uzh.ch

Läs artikeln i sin helhet och i originalspråk via länken nedan:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spsr.12486

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!