2021 kom Regeringens handlingsplan mot korruption. Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer inledde samma år med att beställa en övergripande granskning av, hur upphandlingar har skötts i kommunen. Den 11 februari 2022 kom PWC, Price Waterhouse Coopers rapport. Den visar att av de fem granskade områdena, har två underkänts helt, medan resterande tre fick allvarlig kritik. Sammanfattningsvis skriver PWC:s revisorer; 

“Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Värmdö kommun inte helt säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.”

PWC:s rapport sammanfattas av Skolavtal.nu, enligt nedanstående;
– Det finns för närvarande inte inköps-/upphandlingssamordnare på kontoren som ex. samordnar de olika upphandlingarna och har särskild kontroll över/insyn i vad respektive kontor köper in.
– Kunskapen hos beställarna varierar.
Det saknas systematiska utbildningsinsatser gällande inköp och upphandling.
Ansvarsfördelningen som framgår av riktlinjen, är i behov av förtydligande.
Roller och ansvar mellan upphandlingsenhet och kontoren behöver förtydligas.
Det saknas samordningsfunktioner på kontoren för upphandlingsfrågor.
– De styrdokument som finns är i behov av förtydliganden och revideringar, bl.a. avseende roller och ansvar samt aktualisering av beloppsgränser.

Revisorernas granskning visar att Värmdö kommun saknar uppföljningar som ska säkerställa att kraven efterlevs, något Dagens Demokrati skrev om redan i höstas, i samband med att chefen för Värmdös upphandling bjöd in Värmdös företagare. Han kommunicerade då ut att man rekryterat en från uppföljningsenheten, för att kunna möta de allt fler upphandlingarna av kommunala verksamheter.

”Det sker ingen samlad uppföljning avseende ramavtal, direktupphandlingar eller avtalstrohet. Vidare har vi ej kunnat säkerställa att det sker en tillräcklig uppföljning av befintliga avtal samt löpande kontroller av att leverantörer betalar skatter och avgifter.”

Värmdö kommun har inte analyserat varför vissa upphandlingar blivit väsentligt dyrare. Av intervju (PWC) framgår att;
kommunen generellt varit bra på att teckna avtal men att det finns utvecklingspotential kring att säkra att avtalen är de mest ekonomiskt fördelaktiga.
Av upphandlingsenheten har det däremot uppmärksammats att det tidigare funnits leverantörer som fakturerat mer än vad avtalen tillåter, vilket ses som ett tydligt tecken på att kontroller av avtalstrohet brister. Varför de styrande i kommunen inte gjort analyser av det ekonomiska utfallet av större upphandlingar är mycket svårt att förstå. Bryr man sig inte om att skattepengar används effektivt? Värmdö kommun uppmanas att genomför utvärderingar av större upphandlingar i syfte att dra lärdomar och nyttja erfarenheter inför kommande upphandlingar.

Skolavtal.nu granskar Värmdös kommuns upphandlingar gällande Skolavtal. De har skrivit om upphandlingarna av Värmdös skolskjuts, där de påvisar att miljoner är svåra att spåra eller att de har hamnat i taxibolagens fickor, medan taxichaufförerna som utfört arbetet, inte har fått ta del av utbetalningarna.

Bollen ligger nu hos Värmdös förtroendevalda revisorer som bestämmer om det politiska styret i kommunen ska ställas till svars eller om man ska se mellan fingrarna. Bland kommunens folkvalda revisorer hittar vi Ingela Thalén, med en gedigen bakgrund som arbetsmarknadsminister, jämställdhetsminister, socialminister, socialförsäkringsminister, ledamot i ett antal av Riksdagens olika utskott, i två olika regeringsperioder, mellan 1987 och 2002. Hon var också ordförande i BRIS, Barnens Rätt i Samhället 2005-2009. Thalén sitter idag i styrelsen för bland annat konsultbolaget Identity AB som arbetar med företagsorganisation. Även Anders Bergman, tidigare gruppledare för Värmdös dåvarande Folkparti fram till 2014, med 28 år av värmdöpolitik bakom sig, tillhör de folkvalda revisorerna. Med gedigen kännedom om regelverk och om vikten av effektiv resursfördelning av skattemedel, inklusive att säkerställa att kvalitetskrav inför upphandlingar ställs, likväl som att de verkligen efterlevs, torde därmed vara uppfyllt. Frågan hur de nu kommer att använda den kunskapen och vad händer egentligen om de väljer att se mellan fingrarna. En sökning på Värmdö kommuns hemsida gällande handlingsplan mot korruption ger ingen träff. Det enda som kommer upp är de dragna riktlinjerna gällande upphandling men dessa är från 2019.

SKR:s landsomfattande granskning visar att människor på ledande positioner i många av Sveriges kommuner saknar kunskap om eller att de behöver uppdatera sina handlingsplaner och styrdokument för att möta de påtryckningar som de intervjuade inom kommunala verksamheter vittnar om, vanligast i förorter nära storstäderna. SKR har tagit fram kostnadsfria utbildningar i arbetet mot korruption, varsågoda.

Lotte Johansson
Journalist och ansvarig utgivare

Gillar du detta? Ta en sekund och stöd Dagens Demokrati genom Patreon!